EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Color i volum

El curs es planteja com una introducció a l’estudi del color i el volum, dins del conjunt d’assignatures inicials i comunes vinculades als mitjans d’expressió, que tenen com objectiu general capacitar l’alumne per a la percepció, l’anàlisi i la composició plàstica en dos i tres dimensions. Es divideix en dos blocs interrelacionats i alternatius que tenen un caràcter teòric i pràctic.

Color:

Mitjançant les diverses pràctiques i amb el suport de les lectures pertinents s’estudia com el color pot ser analitzat a partir de sistemes teòrics que expliquen la relació entre matís, valor tonal i intensitat cromàtica. Els estudiants investiguen el color dins dels contexts de la llum, la textura, la forma i l’espai.

Volum:

L’ús de materials diversos, processos de transformació i sistemes constructius elementals, acompanyats de debats, sessions explicatives, lectures i visites, han de servir a la iniciació al llenguatge bàsic de les relacions entre forma i espai, a l’estímul de la percepció tridimensional i al foment de criteris estètics i posicionaments crítics al voltant de la creació en tres dimensions.

Codi

200636

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

1

Matèria

Expressió artística

Professorat
Mestre de taller

Verónica González, Abel Vallhonesta

Llengües

Català Castellà

Prerequisits

Aquesta assignatura no té cap requisit previ, es pot cursar sense haver estudiat mai abans color i volum.

Continguts de l’assignatura

Bloc 1: Color

La percepció del color

Dimensions del color: Matís, Lluminositat i Saturació

Relacions Cromàtiques

Color, disseny i art

Bloc II: Volum

Percepció i manipulació del volum Percepció i presa de consciència de les característiques volumètriques i físiques dels elements que ens envolten.

Anàlisi formal dels elements volumètrics

Sistemes de generació de volum

Volum, disseny i art

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

L’avaluació serà sumativa i formativa, amb treballs pràctics i teòric/pràctics que es recolliran en un portafoli i que suposaran el 90% de la nota. Cada treball tindrà el seu termini de lliurament, no s'admetran treballs fora de termini, establint-se dues dates de reavaluació intermitja per a la recuperació dels treballs suspesos o no finalitzats dins dels terminis.

La qualificació dels treballs reavaluats farà mitjana amb la nota obtinguda en el lliurament inicial. En el cas de no haver-se lliurat el treball a dins del termini aquesta mitjana es ferà amb un 0 amb la qual cosa el treball podrà optar a una qualificació màxima d'aprovat.

Els últims treballs no admeten recuperació.

Les visites, l’assistència a les classes, així com el lliurament puntual dels treballs, seran obligatoris.

L’actitud participativa, el treball en (i pel) grup, la iniciativa i les aportacions espontànies, i les presentacions individuals i col·lectives contribuiran a l’avaluació i comptaran un 10% de la qualificació.

Per a ser avaluades, les proves d'avaluació hauran d'acomplir uns requisits de correcció en la presentació adequats al context universitari.

En cas d’absència en un dia d’examen o lliurament s’haurà de portar el certificat corresponent i pactar el lliurament dels treballs pendents amb els professors en cada cas.

La no presentació total o parcial dels treballs així com l’absència reiterada i injustificada a les sessions presencials, conduiran a la qualificació de “no presentat”.

El plagi i/o la còpia no referenciada en una prova d'avaluació conduirà a la qualificació de 0 en aquell treball on tal circumstància sigui detectada.

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

###LLIURAMENTS

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A