EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Business for designers

La matèria “Business for Designers” té com a objectiu contextualitzar l’activitat professional del disseny en la realitat econòmica actual, així com aplicar els principals conceptes empresarials a la realitat més propera de cada alumne a través de la realització d’un Pla d’Empresa.

Al finalitzar l’assignatura, cada alumne ha d’utilitzar conceptes d’estratègia, marketing, gestió d’equips o rendibilitat, per citar alguns exemples, amb comoditat. Les presentacions públiques dels Plans d’Empresa són un objectiu addicional, ja que permeten un entorn d’experiència útil en tant que simulacre de la vida professional ordinària.

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: anglès

Les tutories es podran realitzar en: anglès, castellà, català

Codi

105741

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Anglès

Continguts de l’assignatura

BLOC I: CONTEXT ECONÒMIC I EMPRESARIAL DEL SECTOR

BLOC II: FUNCIONAMENT D’UN PROJECTE EMPRESARIAL (PLA D’EMPRESA)

BLOC III: TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS EN EL CONTEXT PROFESSIONAL DEL DISSENY

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

La metodologia s’estructura de la següent manera:

a. Estudis de cas. Els principals conceptes de gestió es contextualitzen a partir de l’estudi d’un cas d’èxit del sector, del que s’extrauen bones pràctiques. Es casos d’èxit es presenten a través d’articles de premsa escrita, televisió, cinema, Internet, etc.

b. Conceptes de gestió. A partir de les bones pràctiques extretes del cas d’èxit, es presenten els principals conceptes de gestió empresarial descrits al contingut de l’assignatura.

c. Realització del Pla d’Empresa. Els alumnes traslladen els conceptes treballats al propi projecte empresarial. En aquest sentit es realitzaran uns primers exercicis a classe per resoldre dubtes i l’alumne aprofundirà en la definició de la resta del Pla d’Empresa de forma individual o en grup.

d. Context sectorial. Els alumnes prenen consciència dels recursos que tenen a la seva disposició en l’àmbit de la gestió a partir del contacte directe amb els responsables de centres tecnològics, xarxes d’emprenedors o vivers d’empreses, que ens visitaran per explicar-nos-en el funcionament o bé visitarem nosaltres per conèixer-ne les instal·lacions.

Activitats formatives

Les activitats formatives avaluables són les presentacions parcials de l’idea i model de negoci, pla de marketing, pla de producció, de recursos humans i financer, que constitueixen el 40% de la nota. La presentació final del pla d’empresa constitueix el 60% de la nota.

Avaluació

Sistema d’avaluació

Els materials, casos i treballs es realitzaran en anglès.

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

E I N A