EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Art, disseny i societat

“Art, disseny i societat” (ADS) junt amb “Introducció a la història de l’art i del disseny” i “Història de l’art i del disseny moderns” conformen la matèria “Art” dins els estudis del Grau. L’assignatura incideix en el disseny com a fet sociocultural i en la relació dinàmica que manté amb el conjunt de fets anàlegs que anomenem art. Per evitar redundàncies amb la resta d’assignatures de la matèria, queden fora de l’àmbit d’ADS les teories aïllacionistes i formalistes del disseny i de l’art (no així les teories contextualistes i institucionals) així com les atribucions estilístiques i els criteris avaluatius.

Objectius formatius:

Codi

200635

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

1

Matèria

Art

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

No hi ha prerequisits per a Art, disseny i societat. Donat que es tracta d’una assignatura de formació bàsica que s’imparteix el primer semestre del primer curs del Grau en Disseny, tot estudiant que hagi cursat qualsevol modalitat de batxillerat està qualificat per cursar-la.

Continguts de l’assignatura

El programa de l’assignatura (sessions plenàries) està construït a partir d’una matriu formada per l’estructura de dos llibres de lectura prescriptiva:

A partir d’una seqüència pautada en el calendari de lectura que es fixarà amb els estudiants, es desenvoluparan els continguts dels temes d’una manera multilineal, ajustant-se tant als camps argumentatius de Fontdevila com als circuits narratius de Joyce.

Els 4 blocs temàtics de l’assignatura seran:

Els seminaris (sessions de divendres) es realitzen en paral·lel a les sessions plenàries i tenen per objectiu posar en pràctica el projecte de disseny en tant que procés específic d’aquesta disciplina professional. A partir de la temàtica del mercat municipal, com a realitat/espai proper i complexe, es treballaran les fases d’anàlisi, documentació, representació i plantejament del projecte des dels interessos personals, tenint en compte les dimensions socio-culturals i politico-econòmiques que poden donar peu a propostes de disseny (i/o d’art) innovadores.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Avaluació

Modalitats d’avaluació.

Avaluació continuada:

Sessions plenàries (70% de la nota).

Seminaris (30% de la nota final)

S'hauran de superar les dues parts.

Revisió
La revisió es poden sol·licitar al professrat corresponent i es realitzaran durant la setmana del 21 al 25 de gener (setmana 18).

Criteris d’avaluació.

Es considerarà “No Avaluable” (NA) l’estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d’aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències.

En cas d’absència justificada, l’estudiant s’ha de posar en contacte amb el professor en el moment de la reincorporació per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit.

La revisió ordinària de les qualificacions es realitzarà la setmana següent al lliurament de les correccions.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A