EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Informació acadèmica

El servei de gestió acadèmica d’EINA centralitza i resol els tràmits dels expedients acadèmics de l'alumnat en tots els aspectes acadèmics i administratius: matrícula, rebuts, sol·licituds, certificats, beques, títols, convenis, etc.

Aquesta gestió es fa de forma personalitzada i tenint en compte la situació o problemàtica específica de cada estudiant. D’altra banda, des de Secretaria es coordinen els contactes i les reunions del professorat i la direcció i coordinació acadèmica amb els i les estudiants.

Per formalitzar una sol·licitud, s’haurà de lliurar o enviar per correu a Gestió acadèmica el formulari corresponent, degudament emplenat i acompanyat de la documentació que requereixi. Els terminis de sol·licitud són fixats per EINA o, si no és possible, pel calendari acadèmic administratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB.

Horari d'atenció al públic de secretaria

Horari habitual

De l'1 de juliol al al 14 de setembre (agost tancat)

Formularis

Per formular qualsevol de les sol·licituds, els estudiants s’han d’adreçar a Gestió acadèmica d’EINA per alguna d’aquestes vies:

La sol·licitud s’haurà de lliurar degudament emplenada i acompanyada de la documentació que requereixi. Els terminis de sol•licitud són fixats per EINA o, si no és possible, pel calendari acadèmic administratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB.

Matrícula

Gestió i consulta de la matrícula

Intranet (Moodle)

Calendari i Horaris

Calendaris acadèmics (estudis oficials)

Calendaris / Horaris

Els calendaris amb la distribució horària poden descarregar-se des de les pàgines de cada màster o postgrau: www.eina.cat/ca/postgraus.

Titulació obtinguda

Les titulacions o certificacions obtingudes es tramiten únicament a lʼEscola de Postgrau de la UAB. El procediment i el preu dels tràmits es poden consultar aquí.

Si es vol obtenir el Certificat Acadèmic Personal (CAP), cal omplir la sol·licitud corresponent. Aquest tràmit té un cost de 27,27€, que es poden abonar per transferència bancària o en el mateix moment de recollir el document a secretaria.

Normativa acadèmica

La normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona és aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. Aplica a tots els estudis oficials (Grau i màster oficial)

Legalitzacions

Com legalitzar el títol (i documents oficials) expedits a l'estranger i/o com per legalitzar la titulació espanyola per a l'estranger

Aprovació i Pla d'Estudis MURAD

Guies docents

Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny

Beques

Pràctiques

Indicadors

Indicadors AQU de les titulacions de Grau i Màster universitari de recerca en Art i Disseny, curs 2013/14.

Carnet UAB per a estudiants, PDI o PAS

Targeta de la UAB

E I N A