EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Accés al màster oficial

Accés al Màster Universitari EEES Recerca en art i disseny (2019/2020)

A continuació us indiquem tots els passos administratius a seguir per accedir a un màster oficial a EINA. El procediment és diferent al dels màsters i postgraus propis (no oficials). Disposeu també d’informació general sobre els màsters oficials al web de la UAB però tota la informació específica (dates, preus, matrícula, etc) és la que s’indica a continuació.

1. Qui pot sol·licitar plaça?

Pot sol·licitar plaça qualsevol estudiant que compleixi amb els següents requeriments:

Titulació

Per accedir a un màster oficial és requisit imprescindible estar en possessió, en el moment de la matrícula, d’un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics).

Idioma

L’idioma principal del màster és el castellà. L’estudiant haurà d’entendre, parlar i escriure aquests idioma. L’anglès s’utilitzarà a alguna classe, i per tant també és necessari el seu coneixement. No és imprescindible parlar o entendre el català. No obstant, el català està present en el dia a dia de la universitat.

Alumnes estrangers

Legalització del títol

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de l’Unió Europea, de països signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa, ha de ser oficial i haver estat expedida per les autoritats competents. No és necessària la legalització.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, l’han d’haver expedit les autoritats competents i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del conveni de l’Haia o del conveni Andrés Bello.

Més informació a la web de la UAB

Traducció de documents expedits a l’estranger

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, caldrà adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.Visat

L’estudiant ha de tramitar i responsabilitzar-se del seu visat. Per conèixer i realitzar els tràmits amb suficient antel·lació et recomanem que contactis el més aviat possible l’ambaixada o consolat espanyol al teu país. També pots posar-te en contacte amb l’International Welcome Point de la UAB

2. Com i quan sol·licitar plaça?

El període de sol·licitud està obert des de l’11 de gener 2019 fins el 7 d'octubre 2019 (o ocupació total de places). Les candidatures es tractaran per ordre d’arribada. La sol·licitud es fa en línia a través de la Intranet d’EINA i té un cost de 30,21 euros.

Passos seguir:

 1. Accedeix a la Intranet
  • Per accedir a l'aplicatiu necessites un número d'identificació universitària (NIU) i contrasenya. Si no ets estudiant d’EINA, per obtenir-los has d’anar aquí
 2. Selecciona el màster del teu interès.
 3. Introdueix les dades personals i acadèmiques.
 4. Adjunta escanejats els següents documents. S’admeten els formats pdf, jpg i word (màxim 4 MB). Recorda que al moment de la matrícula hauràs de presentar tots els originals.

  • Títol universitari
  • Expedient acadèmic
  • Currículum
  • Carta de motivació. (Utilitza aquest formulari).
  • Projecte (descripció d'un projecte artístic o de disseny, ja sigui realitzat o per a desenvolupar durant el màster)
  • Certificats d'idioma
   Anglès: Mínim nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa o equivalent.
   Castellà: Per a estudiants no hispanoparlants, mínim nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa o equivalent.
   En cas de no comptar amb titulació oficial d’aquests idiomes però tenir coneixement suficient i/o titulació no oficial, omplir el següent formulari.

  • Els i les estudiants amb titulació estrangera també hauran de presentar un Certificat de la universitat d’origen conforme els estudis que donen accés en aquest Màster són oficials, de 3 anys o més, i que en el país on s’han cursat donen accés a Màsters oficials. Es pot utilitzar el següent formulari.

 5. Abona la taxa d'inscripció (30,21 euros no reemborsables) amb targeta bancària (de crèdit o de dèbit)

 6. Si vols, pots descarregar-te el comprovant de la sol·licitud d'admissió.

3. Quan sabré si m’han acceptat?

Un cop rebuda la teva sol·licitud entraràs en el procés de selecció. El resultat de la resolució de les admissions es comunicarà via correu electrònic. Si et falta algun document, rebràs una acceptació condicionada.

S’expedirà una carta oficial d’acceptació signada pel Rector/a. En el cas de necessitar aquesta o una altra carta provisional per a la tramitació de beques o visat, posa’t en contacte amb nosaltres a posgraus@eina.cat.

Allotjament i idiomes

Un cop acceptat potser t’interessa buscar un pis a Barcelona o valorar la possibilitat d’apuntar-te a un curs de castellà o català. Demana’ns informació a postgraus@eina.cat.

4. Com reservar la teva plaça

Per fer la reserva de plaça has d’abonar 1.500 euros. Aquest avançament es compensa del preu final de la matrícula. El pagament de la reserva s’ha de fer dins dels deu dies següents a la comunicació oficial d’admissió, i des de la mateixa plataforma on s'ha fet la preinscripció. Lʼimport pagat només podrà ser retornat per causes atribuïbles a lʼescola.

5. Abonament matrícula

L’import restant de la matrícula haurà d’abonar-se un cop aquesta sigui formalitzada, i en un termini màxim de deu dies (veure següent secció). Lʼimport pagat només podrà ser retornat per causes atribuïbles a lʼescola.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb Gestió Acadèmica: postgraus@eina.cat.

Beques i ajudes

La UAB ofereix informació sobre beques i ajudes: http://www.uab.es/beques-ajuts/

Bonificacions del preu de la matrículaEn el Decret de preus públics es recullen els supòsits que poden donar lloc a deduccions del preu de la matrícula. Pots consultar les deduccions i/o exempcions en aquesta web.

Preus

Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials, els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic mitjançant un Decret.

Els centres adscrits i vinculats a la UAB aplicaran els preus dels estudis oficials i els preus propis, que quedaran diferenciats en el documents de matriculació. A més, s'haurà d'abonar el preu del servei de suport de gestió acadèmica a titulacions oficials (que pel curs 2018-2019 era de 160 euros), l'assegurança complementària (5,09€) i la taxa de gestió d'expedient (69,80€)

D’acord amb el Decret de preus públics, la UAB diferencia el preu del crèdit per als estudiants inscrits a un màster universitari que no tinguin nacionalitat de la UE, ni residència permanent en cap dels estats membres de la Unió Europea (la targeta d’autorització d’estada per a estudis, no eximeix del pagament d’aquest recàrrec). Per a més informació podeu consultar la web de l'International Welcome Point (IWP).

En el cas del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny el preu de la matrícula pel curs 2018-2019 ha estat de 120 euros/crèdit (46,11€ preu públic / 73,89€ preu privat) pels estudiants comunitaris i 137 euros/crèdit (75€ preu públic / 73,89€ preu privat amb bonificació sobre el preu privat de - 11,89€) pels no comunitaris.

6. Matrícula

La matrícula és el darrer pas abans d’iniciar el màster. Es formalitzarà a EINA a partir del setembre. Un cop realitzada, l’alumne/a disposa de deu dies per a completar el pagament del 100% de l’import de la mateixa. Per a més detalls, contacta amb Gestió Acadèmica: gac_postgraus@eina.cat.

En el moment de la matrícula és imprescindible presentar tots els originals de la documentació que hagis presentat escanejada.

Documentació a presentar:

Si tens 28 anys o més, i no contractes l’assegurança complementària, hauràs de presentar original i còpia d’una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil a l’Estat espanyol.


Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi a països d’Europa durant aquest curs, en el marc d’una beca Erasmus, cal que contractis, enlloc de la primera, l’assegurança complementària de mobilitat.

E I N A