EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Pla d’estudis

Pla d'estudis del Grau de Disseny

Els estudis del grau de disseny que s’imparteix a EINA estan destinats a garantir i fer compatibles tant uns estudis generals universitaris en l’àmbit del disseny, com una formació professional especialitzada de dissenyador en els camps del disseny gràfic, el disseny d’espais, el disseny de producte, la creació visual i la cultura del disseny.

Això és possible gràcies a l’estructura i el funcionament del pla d’estudis. Aquest es divideix en quatre cursos de 60 crèdits cadascun (un total de 240 crèdits ECTS) d’acord amb la següent distribució:

1r curs: 60 ECTS
54 Formació bàsica, 6 Obligatoris

2n curs: 60 ECTS
6 Formació bàsica, 48 Obligatoris, 6 Obligatoris lliure elecció

3r curs: 60 ECTS
42 Obligatoris, 18 Obligatoris lliure elecció

4t curs: 60 ECTS
45 Optatius, 15 Treball Fi de Grau

Organització per cursos

L’accés als diferents nivells de coneixement es distribueix de la següent manera:Primer curs. Matèries obligatòries de caràcter bàsic que assenten coneixements sobre la branca d’arts i humanitats.Segon i tercer curs. Assignatures obligatòries que constitueixen el nucli de la formació en disseny.Quart curs. Assignatures optatives que garanteixen una formació complementària específica que pot estar organitzada en menció o no segons criteri de l’estudiant. Durant el quart curs es desenvolupa el treball de fi de grau.


Matèries i tipus de coneixements

La formació en disseny demana la confluència d’habilitats i coneixements de caràcter molt divers, necessaris per a la capacitació en la resolució de projectes de disseny. El pla d’estudis contempla diverses àrees temàtiques en què organitza el conjunt d’assignatures.

Mitjans d’expressió per dominar el llenguatge de la forma, la composició, el dibuix, el color, el volum, etc., i per disposar de recursos per a la creació en qualsevol dels camps del disseny propis d’aquests estudis.

Expressió gràfica per conèixer i aplicar les tècniques i convencions de representació pròpies dels projectes de disseny (geometria descriptiva, dibuix tècnic, originals, maquetes i prototips, etc.).

Tecnologia per dominar el camp dels materials i els processos de producció, incorporar-los a les decisions del procés de disseny i saber fer-ne un seguiment en la construcció, fabricació, impressió i altres fases dels projectes.

Informàtica per conèixer i fer un ús expert dels programes de representació gràfica necessaris en el procés projectual i en la presentació de projectes de disseny.

Projectes que capacitin l’estudiant en el mètode de projecte integrant coneixements i habilitats de totes les matèries. El projecte és una part fonamental de la pràctica concreta del disseny.

Processos de disseny per resoldre problemes de disseny en àrees concretes d’activitat a partir del coneixement dels requeriments i les característiques particulars de cada sector d’activitat.

Cultura del disseny per proporcionar a l’estudiant coneixements històrics, teòrics i metòdics propis de les ciències socials, i introduir-lo en l’anàlisi i la crítica de les obres i dels seus contextos de producció i recepció.

Empresa per disposar de coneixements relacionats amb la cultura professional i empresarial, amb aspectes fonamentals d’economia aplicada i organització, amb el seu marc legislatiu, etc., i facilitar el procés de professionalització de l’estudiant.

Especialització progressivaEls quatre cursos del grau permeten obtenir la formació de dissenyador gràfic,
dissenyador d’espais o dissenyador de producte, a més de la de creador visual o especialista en cultura del disseny.

L’assoliment d’aquestes competències especialitzades en cadascun d’aquests camps professionals es produeix de forma progressiva a partir del segon curs i en funció de la preferència definida per l’estudiant, d’acord amb el següent funcionament:

Projectes. Les assignatures Projectes 1 i Projectes 2 s’organitzen en tallers que tracten diferents temes i aspectes sectorials del disseny (disseny web i edició digital, disseny d’equipament urbà, disseny editorial, interiorisme domèstic i comercial, packaging, usos del plàstic, serigrafia i tècniques d’estampació, cal·ligrafia, etc.) que es poden triar cada semestre.

Informàtica i tecnologia. L’elecció dels tallers de Projectes determina els grups i programes específics de les matèries de tecnologia i informàtica obligatòries de lliure configuració.

Optatives de quart curs. Al quart curs l’organització de les assignatures optatives permet transformar definitivament l’elecció de cada estudiant en una menció que apareixerà a la titulació. Alternativament, aquells estudiants que no optin per l’especialització podran adquirir coneixements i habilitats de diferents especialitats que els atorgaran el perfil de dissenyador generalista.

Elecció de la menció

Amb la matrícula de quart curs, l’estudiant pot escollir, si ho desitja, la menció amb què caracteritzarà el seu currículum i títol. L’estudiant ha de matricular-se de 60 crèdits: 15 del treball de fi de grau i 45 d’optatius entre una oferta de 31 assignatures de 5 crèdits cadascuna. L’obtenció de la menció implica superar 6 assignatures optatives que es transformen en requisit indispensable i 3 assignatures entre les que s’ofereixen com a optatives. Així, en cas que vulgui obtenir la menció, haurà de superar els crèdits segons es distribueixen a continuació:

Assignatures de menció

Menció disseny d’espais

Menció disseny gràfic


Menció de disseny de producte

Menció creació visual


Menció cultura del disseny


Graduar-se sense menció: el dissenyador generalista

El funcionament del grau de disseny d’Eina també facilita una formació de dissenyador generalista amb la possibilitat de fer un itinerari curricular propi al marge de les mencions. És a dir: per a l’estudiant que no estigui interessat a obtenir una menció d’especialitat, el conjunt d’assignatures que s’ofereixen –amb l’excepció del treball de fi de grau– es transforma en assignatures optatives. Així, es tracta que cursi els 45 crèdits a partir de tota l’oferta (31 assignatures de 5 crèdits cadascuna).

E I N A