EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Últimes Tendències del Disseny

L’assignatura Últimes tendències del disseny estudia els moviments d’art i disseny emergents que han estat més significatius, des dels anys 90 fins a dia d’avui. Atesa la proximitat temporal dels projectes a estudiar, l’estudiant s’aproximarà als mateixos a través de l’experimentació crítica, l’anàlisi de casos, la reflexió escrita en formats professionalitzadors, la valoració de visites, la posada en relació de conceptes i textos, etc.

L’assignatura Últimes tendències del disseny s’emmarca dins l’àmbit d’estudis de Cultura del disseny, que dona nom a una de les 5 mencions del Grau de disseny d’EINA. Es consideren àmbits de la cultura del disseny:

A Últimes tendències del disseny es treballen sobre tot competències en mediació cultural i recerca acadèmica, que es complementen amb altres assignatures del mateix àmbit. De manera transversal, també es fan diverses aproximacions a models de gestió empresarial i formes d’organització de treball que es consideren representatives del context actual. En quant als projectes de disseny discursiu o especulatiu, es treballen en els comentaris sobre estudis de cas.

Els objectius de l’assignatura son capacitar l’estudiant per a:

Codi

200668

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

No es demanen prerequisits oficials ni coneixements previs específics. Es recomana haver aprovat l’assignatura Disseny i art contemporanis del 1er semestre i la resta d’assignatures de 1er, 2on i 3er de l’àmbit de cultura del disseny.

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Avaluació

Per a l’avaluació dels coneixements i competències adquirides els estudiants han de realitzar un treball d’assaig acadèmic per a lliurar a meitat del curs (30%) i un examen a final de curs (30%), a més de la realització dels exercicis corresponents a les sessions de seminari (30%) i la participació a classe (10%).
La falta d’assistència (sense justificant) a més del 20% de les classes comporta el suspens de l’assignatura.

Tots els exercicis de curs es desaran en un glossari específic de la Intranet de l’assignatura i, per tant, es compartiran amb els companys i companyes de curs.

Exercicis seminaris (30%)
Els exercicis de les sessions de seminari son de dos tipus, i treballen competències de l’àmbit de la recerca i de la mediació en cultura del disseny respectivament.

Treball d’assaig acadèmic (30%) Lliurament a meitat de curs A partir del contacte directe amb un context cultural o professional influent en el disseny i/o l’art actual, redactar un assaig acadèmic seguint les pautes recollides en el document explicatiu del treball que es troba a la Intranet de l’assignatura. A classe es concretaran els contextos possibles: exposició, seminari, conferència, Fablab, centre de producció i/o creació, equip de recerca universitari, centre d’innovació, etc.). Posteriorment, cada estudiant pactarà amb la professora l’orientació conceptual de l’assaig.
L’assaig acadèmic segueix l’estructura d’article d’investigació per a revistes de recerca especialitzades, per la qual cosa treballa capacitats de l’àmbit de la mediació i de la recerca en cultura del disseny, conjuntament.

Examen (30%) 2 setmanes abans d’acabar el curs L’examen final avaluarà els coneixements adquirits en les lectures del curs i les capacitats d’argumentació crítica treballades en els debats, en els comentaris crítics i en l’assaig acadèmic.

Participació (10%) Com a participació es tindran en compte les aportacions d’informació relacionada amb els temes tractats a l’assignatura que es comparteixin amb el grup de classe, mitjançant la Intranet o en breus exposicions a classe. Una part important del grau de participació de l’estudiant s’avaluarà a partir de la informació i coneixement que aportin al grup, amb enllaços i recomanacions. També es tindrà en compte l’iniciativa de l’estudiant per a visitar o participar en activitats relacionades amb l’assignatura, com ara visites a exposicions, jornades, seminaris, conferències, etc. Igualment, es valorarà qualsevol iniciativa autònoma que enriqueixi el debat del grup i el grau de compromís amb el treball de l’assignatura.

Criteris d’avaluació de les assignatures de Cultura del disseny

Bibliografia i enllaços web

La bibliografia obligatòria i lectures d’articles per a les sessions de seminari s’especificaran a l’inici del curs.

Textos de referència

Programació de l'assignatura

Activitats: formatives, lliuraments i avaluació

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultat d’aprenentatge

Competència

Resultat d’aprenentatge

Competència

Resultat d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A