EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Maquetes i Prototips

L'assignatura està dividida en dos àmbits de coneixement que es complementen. Per una banda, s'introdueix a l'alumne en els coneixements bàsics de materials i tecnologies i, per l'altra, es desenvolupen coneixements, tècniques i habilitats que tenen a veure amb la producció de maquetes i prototips dins del context del disseny.

Tenir coneixements bàsics de materials i tecnologies és imprescindible alhora de desenvolupar un projecte de disseny amb coherència. Són els materials i les seves característiques, així com la indústria i les seves possibilitats de manipulació i producció les que ens donen el ventall d’allò que és possible dins del món del disseny.

Els coneixements i habilitats relacionats amb la producció de maquetes i prototips són un eina necessària, complementaria al dibuix, alhora de desenvolupar, representar i presentar un projecte de disseny. Treballarem dos tipus de maquetes, les que ens ajuden a desenvolupar el projecte i les que ens ajuden a presentar-lo. Però totes dues són, principalment, maneres de representar el projecte des de diferents aspectes i intencions. Les maquetes de treball les fem amb materials efímers i són de ràpida execució. Això ens permet utilitzar-les com a eina de treball dins del procés de disseny d’un projecte. Amb aquest tipus de maquetes podem expressar conceptes, treballar amb els espais i les proporcions, les formes i l’ergonomia d’una manera molt ràpida i amb moltes possibilitats de provar i canviar fins aconseguir el que requereix el projecte.

Amb les maquetes de presentació representem de forma descriptiva un projecte que es dóna per acabat. S’acostuma a utilitzar com una eina de presentació i comunicació dels projectes, complementaria als croquis, renders i planells.

També els prototips s’utilitzen en ambdós sentits, com a ajut per resoldre problemes del procés de disseny com per a les presentacions del projecte.

Codi

200652

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Tecnologia

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Aquesta assignatura no té cap requisit previ però és important haver superat l’assignatura Color i Volum de 1er.

Continguts de l’assignatura

1. Interpretació dels plànols

2. Materials plans: paper, cartolina, cartó ploma.

3. Materials de desbast: Escuma de Poliuretà

4. Materials de colada: Escaiola i Resina acrílica

5. Prototip E 1:1

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Valoració de la nota final i Criteris d’avaluació

El criteris d’avaluació generals de l’assignatura són la presentació, la representació dels espais i els objectes, així com la capacitat d’utilitzar la maqueta com a eina de treball per a desenvolupar idees vinculades al projecte.

L’assistència al taller i el lliurament puntual de tots el treballs és obligatori. Les entregues fora de termini (màxim fins el dilluns de la següent setmana de 9:30 a 10:30 al taller de maquetes) es valoraran i obtindran una nota màxima de 5. En cas de no entregar el treball dins del termini establert després de l’entrega fixada, la nota obtinguda serà de 0. En aquest cas no hi haurà reavaluació, exceptuant les persones que tinguin un justificant.

En cas d’obtenir una nota inferior a 5, però superior a 0, en algun dels treballs, l’alumne tindrà la possibilitat de millorar l’exercici i la nota (fins a 5 com a màxim) en la fase de revaluació (final de curs).

Més de 4 absències no justificades en un dels 2 blocs, es considerarà un “no presentat” en l’assignatura.

Activitats d’avaluació

Bibliografia i enllaços web

Lecturas de referencia

Programació de l'assignatura

Activitats d’aprenentatge

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

E I N A