Disseny, salut i benestar

Com ja ens anticipava Otl Aicher un dels objectius del disseny és transformar mons i els mons a venir, aquesta transformació es pot dur a terme des de diversos objectius, en aquest cas es farà des de la vessant de millora vers les persones, el seu benestar i la seva salut.

Evidentment no podem comparar la disciplina del disseny amb la de medicina, però si pensar les aportacions que el disseny pot fer en aquest camp, i les necessitats constant que el disseny té per relacionar-se amb altres camps de coneixement.

La preocupació del benestar individual i col·lectiu no és una novetat i és per aquest motiu que el disseny i té molt a fer. Des de la contemporaneïtat la salut i el benestar han estat lligades a solucions principalment tècniques i el disseny i un enfocament holístic hi ha de tenir un paper rellevant.

Si bé és cert que podem entendre el disseny com un element aïllat quan ens centrem en aquest àmbit les propostes de producte, espai o comunicació esdevenen en un servei per a les persones.

Els termes innovació i inclusivitat es converteixen en pilars de l’àmbit de la salut, i les propostes de disseny tenen un caràcter universal cap al seu accés tant en el “cure” com en el “care”

Si bé és cert que la salut ha estat centrada en l’entorn mèdic i en el concepte de centre en l’actualitat aspectes d’autonomia, grup, col·lectivitat i plataforma estan prenent un paper molt important en aquest camp.

Un altre aspecte a tenir present dins de la multiculturalitat és la diversitat generacional que es relaciona amb aquest camp de coneixement. La percepció dels mateixos conceptes es absolutament diferent des de les diverses generacions que hi conviuen.

Barcelona en l’actualitat compta amb un gran recorregut de recerca i innovació dins del camp de la salut i té un gran suport per part de les institucions hospitalàries, agències de qualitats, clusters i hubs. Un compromís per tant institucional i socials vers les persones.

No ens hauria de sorprendre doncs que el disseny tingui un paper rellevant en aquest camp actuant des de la prudència, amb petites accions i posicionament crític.

Objectius formatius

Els objectius a aconseguir pretenen; apropar la temàtica de la salut i el benestar des de la perspectiva del disseny, establir mecanismes per afrontar projectes des de la multidisciplinarietat amb col·laboració amb agents no experts en disseny, tenir un apropament a les persones tenint present la multiculturalitat i la inclusió.

Tenir la capacitat des del disseny per elaborar una proposta de disseny que millori el benestar i la salut de les persones. Un enfocament que permet entendre un sector professional que està en constant transformació i que cada vegada més requereix la multidisciplinarietat i relacions entre allò tècnic i allò humanístic.

  • ENTENDRE LES VISIONS DEL SECTOR Tenir una consciència general de l’entorn i les característiques pròpies de l’entorn salut/benestar. Des de diversos punts de vista. Salut mental, cultura de la salut, associacions, entitats i els agents implicats.
  • COL·LABORAR EN ENTORNS HETEROGENIS I MULTIDISCIPLINARIS.
  • ROLS. Treballar des de la figura del facilitador en contextos participatius i col·laboratius
  • EXPONENCIAL/ESCALA. De la detecció propera d’un problema a la implicació global del mateix. Treballar des de la proximitat i la distància, des del detall i l’impacte.
  • DISSENYAR. La capacitat de recollir dades rellevants per al projecte, recerca per al disseny i a través del disseny. Tenir la capacitat de generar propostes innovadores, representar-les, produir-les i finalment un conjunt de recursos per tal d’avaluar-les.
  • GESTIÓ DE DADES. Les dades com a punt de partida per la diagnosi i per establir els fonaments del projecte. Tenir coneixements sobre els sensors, comunicadors i plataforma, relacionant les persones amb el seu entorn.

Informació

Codi
105728
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Idioma
Català
Espanyol