Creació tipogràfica

L’assignatura es divideix en dos blocs, una part teòrica i històrica, i una altra pràctica. S’ofereix una aproximació a la lletra i el seu disseny a partir del seu estudi evolutiu, sense oblidar la influència de les tecnologies emprades en la seva construcció al llarg de la història, i finalment s’introdueixen les tècniques i els recursos necessaris per a la seva creació mitjançant les eines digitals disponibles en l’actualitat. Els objectius del primer bloc s’orienten inicialment cap al coneixement de l’arquitectura de la lletra i de la terminologia dels seus components estructurals, que permetran assimilar els continguts generals del curs, orientats cap a l’estudi històric de la forma lletra, des de les seves primeres manifestacions en les inscripcions sobre pedra, fins a les formes tipogràfiques actuals dissenyades en l’àmbit digital. El curs en el segon bloc es planteja com un taller en el que es treballa la creació de caràcters alfabètics des de diferents òptiques estructurals, sempre en funció de la seva aplicació final en l’entorn del disseny gràfic.

 

 

Informació

Codi
105762
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
1
Idioma
Català
Espanyol