EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Creació Tipogràfica

L’assignatura es divideix en dos blocs, una part teòrica i històrica, i una altra pràctica. S’ofereix una aproximació a la lletra i el seu disseny a partir del seu estudi evolutiu, sense oblidar la influència de les tecnologies emprades en la seva construcció al llarg de la història, i finalment s’introdueixen les tècniques i els recursos necessaris per a la seva creació mitjançant les eines digitals disponibles en l’actualitat. Els objectius del primer bloc s’orienten inicialment cap al coneixement de l’arquitectura de la lletra i de la terminologia dels seus components estructurals, que permetran assimilar els continguts generals del curs, orientats cap a l’estudi històric de la forma lletra, des de les seves primeres manifestacions en les inscripcions sobre pedra, fins a les formes tipogràfiques actuals dissenyades en l’àmbit digital. El curs en el segon bloc es planteja com un taller en el que es treballa la creació de caràcters alfabètics des de diferents òptiques estructurals, sempre en funció de la seva aplicació final en l’entorn del disseny gràfic.

Codi

200676

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

No es demanen prerequisits oficials ni coneixements previs específics per a seguir correctament l’assignatura.

Continguts de l’assignatura

Bloc I

Bloc II

Part teòrica

Part pràctica

Avaluació

Modalitats d’avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Els professors faran un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne mitjançant els treballs de curs, l’assistència i la participació a classe. La nota final serà la mitjana dels dos blocs, sempre i quan s’hagin aprovat. L’assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny son presencials. En tractar-se d’una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial de les classes. La falta d’assistència no justificada de més del 25% de les classes comporta un no presentat. En cas de que es pugui justificar la falta d’assistència l’alumne està obligat a notificar-ho al professor per tal d’acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l’absència. Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes. El 75% de la nota correspon al nivell de resolució dels projectes o treballs sol·licitats. El 25% de la nota correspon a l’assistència i al seguiment i participació activa a les classes i tallers pràctics. Els estudiants que no presentin els treballs de curs, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de “No presentat”.

Treball i examen del primer bloc

S’estableix la realització d’un treball a partir de la lectura d’un llibre a escollir de la bibliografia general, o bé altres obres sobre tipografia que hagin rebut el vist-i-plau del professor.

Exercici: L’extensió del treball escrit serà de 3 a 5 folis, en el que l’alumne ha de saber analitzar de forma sintètica la lectura realitzada i aportar unes conclusions al contingut de l’obra. S’haurà de citar la bibliografia consultada, ja sigui material imprès o enllaços web.

Objectiu: l’objectiu d’aquest exercici és familiaritzar els estudiants amb la principal bibliografia dedicada a l’estudi de la lletra i de la història de les formes tipogràfiques, i a la vegada potenciar les seves capacitat per reflexionar i explicar de forma clara i argumentada les seves idees i coneixements. La data límit de lliurament d’aquest treball serà el dia 19 de desembre.

Examen: Al final de curs es realitzarà un examen escrit a l’aula que consistirà en desenvolupar un tema a triar entre les dues opcions diferents a escollir. S’oferirà llibertat per tractar i desenvolupar l’aspecte que es consideri oportú dins del marc establert en el títol del tema proposat. La realització d’aquest treball escrit es vincularà amb els continguts exposats a classe, que es podran ampliar amb la bibliografia general. La data de l’examen serà el dia 9 de gener de 2015.

Treballs del segon bloc

Desenvolupament d’un exercici de lettering (retolació) amb finalitats de comunicació de marca. Aplicació simulada del resultat.

Disseny d’una tipografia, a partir d’uns paràmetres establers, amb la seva aplicació final en una mostra de lletra (type specimen) on s’haurà d’explicar les seves particularitats formals i funcionals, així com mostrar el procés de desenvolupament de manera visual i explícita. Per al desenvolupament del projecte s’establirà un mínim de caràcters a dissenyar, en caixa alta i baixa, les xifres i signes de puntuació. Es faran entregues parcials al llarg del procés de treball.

Objectiu: Entendre, experimentar i conèixer els processos i la metodologia per a la creació de tipografia.

Metodologia: Fases del procés de treball

Calendari de l’exercici:

Bibliografia i enllaços web

Llibres de consulta

Enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A