EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Avís legal

##Condicions d’accés i utilització de l’espai web

www.eina.cat és un domini d’Internet titularitat de la Fundació Privada EINA (des d’ara, EINA), inscrita amb el núm. 529 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. EINA és un centre universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (www.uab.es).

Fundació Privada EINA
CIF núm. G-59539023
Passeig de Santa Eulàlia, 25
(08017) Barcelona
Tel. 93 203 09 23
Fax. 93 280 05 54
info@eina.cat

Mitjançant aquest avís legal s’informa els usuaris de les condicions generals aplicables a la utilització o consulta dels continguts i serveis que es faciliten a través d’aquest web. Així mateix, es fa constar que aquest web no està especialment dirigit a menors d’edat. El visitant es compromet a utilitzar aquest web de conformitat amb la llei, amb aquestes condicions generals, amb la moral, els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

Es prohibeix l’ús de qualsevol dels correus electrònics que es faciliten al web per realitzar enviaments massius de correus no sol·licitats (spam), així com per enviar qualsevol contingut o opinió que vulneri la legalitat vigent o els drets legítims dels seus titulars. La utilització o consulta dels serveis indicats suposa per part dels visitants o usuaris l’acceptació plena i sense reserves de les condicions que s’exposen en aquest avís legal. EINA, en tot moment i sense necessitat d’avís previ, es reserva la facultat de modificar aquest avís legal, els continguts publicats a través del web o la seva configuració. Així mateix, es reserva el dret de suspendre temporalment l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment o de millora.

##Continguts i copyright

Tots els continguts que es publiquen a través d’aquest web, inclosos els textos, les dades personals, les obres artístiques, la informació, les imatges, els dissenys, els logotips i qualsevol altre material són titularitat d’EINA o de tercers que ens han autoritzat a utilitzar-los.

© Tots els drets estan reservats

En cap concepte, l’accés a la pàgina web implica la renúncia o cessió d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, edició, còpia, modificació, distribució, reproducció o explotació sense que es disposi prèviament del consentiment escrit i exprés per part del seu legítim titular o, si s’escau, per part d’EINA. Qualsevol reproducció autoritzada pel seu legítim titular requerirà sempre que se citi la font, llevat que s’indiqui el contrari.

La vulneració d’aquesta normativa, ja sigui de forma directa o indirecta i a través de qualsevol mitjà o suport, implicarà la interposició de les accions legals pertinents.

Els titulars de les dades, els continguts i les imatges que es publiquen a través d’aquesta pàgina web o els usuaris del web poden posar en coneixement d’EINA qualsevol contingut que els perjudiqui enviant un correu electrònic a l’adreça següent: online@eina.cat

Tots els afectats poden exercitar els drets reconeguts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i, en particular, els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint un escrit juntament amb una fotocòpia del seu DNI a l’adreça següent:

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona - Passeig de Santa Eulàlia, 25 (08017) Barcelona.

##Enllaços

El web posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços que els permeten accedir a llocs, blogs i pàgines web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació d’aquests enllaços al web té com a únics objectes facilitar als usuaris la recerca de continguts, informació i serveis disponibles a Internet, i l’accés a la informació. El fet d’incloure enllaços no implica necessàriament l’acceptació i aprovació per part d’EINA dels continguts i/o els serveis de la pàgina web enllaçada. L’únic responsable en serà el seu propietari. Per aquest motiu, es recomana a l’usuari que extremi la prudència quan accedeixi als webs enllaçats i que revisi les seves corresponents condicions d’ús i la normativa de privacitat. En cas que visualitzi al web enllaçat qualsevol contingut que li sembli il·lícit, perjudicial o ofensiu li preguem que ens ho comuniqui immediatament enviant un correu electrònic a l’adreça publicacions@eina.cat per tal que puguem inutilitzar o suprimir l’enllaç corresponent.

##Política de privacitat d’EINA

Les dades que l’usuari faciliti a través d’aquest web (enviat un correu electrònic, utilitzant els diferents formularis, subscrivint-se al nostre butlletí, etc.) seran tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades exclusivament per a gestionar la seva sol·licitud. EINA guardarà les dades de caràcter personal que li siguin voluntàriament facilitades en un fitxer de la seva titularitat que ha estat inscrit al Registre de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. EINA ha adoptat les mesures tècniques necessàries d’acord amb la normativa vigent per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, EINA ha definit una política de protecció de dades i privacitat d’obligat compliment per part de tot el personal al seu servei i per part dels seus col·laboradors, en què també s’estableix la seva obligació de mantenir la confidencialitat i el secret professional.

La subscripció al nostre butlletí o l’enviament de qualsevol tipus d’informació es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent d’aplicació, i es permetrà que l’usuari se’n pugui donar de baixa en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta.

Els alumnes que es matriculin al nostre centre hauran d’emplenar el corresponent formulari de matrícula, i una vegada aprovada, el sol·licitant podrà beneficiar-se de la condició d’alumne d’EINA i es trobarà sotmès a la normativa de funcionament del centre i a la següent política de privacitat: Les dades de l’alumne seran tractades confidencialment i formaran part d’un fitxer, titularitat d’EINA, la finalitat del qual serà tramitar la matrícula, gestionar el seu expedient acadèmic, la borsa de treball i les pràctiques, i fomentar la seva participació en concursos o beques. Així mateix, aquestes dades serviran per enviar-li informació relacionada amb activitats vinculades a EINA i al món de l’art i el disseny. L’alumne, en qualsevol moment i de forma gratuïta, podrà donar-se de baixa d’aquest tipus d’enviaments d’informació.

Els destinataris de les dades seran EINA, la UAB i l’Escola de Postgrau de la UAB, en el cas dels estudis de postgrau, així com les entitats públiques o privades que calgui per complir les anteriors finalitats o perquè així ho estableixi una llei. Així mateix, EINA podrà facilitar informació sobre l’assistència i l’aprofitament del curs al pare, la mare, el tutor o els representants de l’alumne que constin al document de matrícula.

EINA, a través de diferents mitjans, suports o formats, propis i en alguns casos de tercers, publica i difon treballs i Projectes de Final de Carrera (PFC) i Treballs de Fi de Grau (TFG) dels seus alumnes i el seu correu electrònic institucional (@eina.cat), així com fotografies de l’escola o d’actes en què també pot aparèixer alguna imatge seva, amb la finalitat de promocionar l’estudiant, la qualitat dels estudis d’EINA i també, de fomentar la difusió del disseny i de l’art. Amb les mateixes finalitats, EINA cedeix aquest material i aquestes imatges a tercers (empreses, entitats o concursos relacionats amb l’art i el disseny). Aquestes activitats no impliquen un dret de remuneració o un benefici econòmic a favor de l’alumne. Tanmateix, l’enviament de material o imatges per part de l’alumne al Departament de Publicacions d’EINA és totalment voluntari, i només si es realitza equival a l’autorització expressa i a la conformitat de l’alumne amb aquest apartat. Si l’alumne n’autoritza la publicació, haurà d’entregar el material al Departament de Publicacions d’EINA personalment o utilitzant el seu correu electrònic institucional (@eina.cat).

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades, l’alumne disposarà del dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint un escrit juntament amb una fotocòpia del seu DNI a EINA Centre Universitari de Disseny i Art - Passeig de Santa Eulàlia, 25 (08017) Barcelona.

Finalment us informem que, aquesta pàgina web utilitza cookies, per a més informació consulteu l’enllaç “Cookies” que trobareu a la part inferior de cada pàgina.

##Seguretat

EINA ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat necessari d’acord amb la naturalesa de les dades personals tractades i amb les circumstàncies del tractament, per tal d’evitar-ne, en la mesura que sigui possible, i sempre de conformitat amb l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. No obstant, EINA no pot garantir que el web o el servidor en què s’allotja estiguin lliures de virus i tampoc es fa responsable dels danys que es puguin derivar de l’accés al web.

##Legislació aplicable

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació espanyola i estan sotmeses a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona.

E I N A