EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Pedagogies del Disseny

L'objectiu de l'assignatura és el de dotar a l'alumne de la capacitat de l'ANÀLISI, RECERCA i COMUNICACIÓ, com a eines fonamentals dins de l'estratègia pedagògica del disseny i el disseny com a art.

Codi

104562

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Cultura del disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

No hi ha pre-requisits previs per cursar aquesta assignatura.

Continguts de l’assignatura

Bloc I: ANALISIS, CRÍTICA, COMUNICACIÓ

Aquesta primera part del temari s'estableix en l'anàlisi, la crítica i la comunicació de diferents estructures, agents, referents, relacionats en el diàleg entre pedagogia, art i disseny, atenent a:

 1. ANTECEDENTS I MARCS REFERENCIALS
 2. CONCEPTES I TERMINOLOGIA
 3. CASOS D'ESTUDI

S'establiran una sèrie de casos d'estudi com a marcs referencials a través dels quals es navegarà en aspectes com: objectius, continguts, metodologia, sistemes d'avaluació, temporalització, competències, resultats, dinàmiques de grup, comunicació, valors, actituds, pactes programàtics, currículum ocult.

Bloc II: PROJECTE PEDAGÒGIC

En aquesta segona part del temari els alumnes estructuraran un nou projecte pedagògic dins de l'àmbit del disseny i l'art, en consideració a l'anàlisi realitzat en la primera part de l'assignatura. El projecte s'estructurarà sobre la base de:

 1. DEFINICIÓ DEL PROJECTE
  Generació del marc on s'establirà el projecte pedagògic de nova creació.

 2. ESTRUCTURACIÓ I COMUNICACIÓ DEL PROJECTE
  Desenvolupament de l'estratègia docent, estructurant un document que registri el projecte sobre la base dels aspectes analitzats en els casos d'estudi investigats en la primera part de l'assignatura.

 3. GESTIÓ, DESENVOLUPAMENT I POSADA A PUNT DEL PROJECTE
  En aquest apartat es treballarà sobre la posada en acció del projecte, gestió dels agents implicats, així com el compromís, capacitat i actitud de l'alumne en el seu paper com a docent dins de la posada a punt del projecte elaborat.

Metodologia docent i activitats formatives

La metodologia que es planteja per a l'assignatura atén a dos registres, un més passiu i un altre més actiu:

PASSIU

Atendre a l'anàlisi i a la creació de propostes pedagògiques, en base o en relació a casos reals, com a projecte de l'assignatura i vinculats al sector social d'estudiants de secundària i batxillerat, sempre en referència a temàtiques relacionades a l'entorn de l'art i el disseny. En aquest apartat atendrem a conceptes com són l'anàlisi, la recerca, la documentació, la gestió de referències, la representació.

ACTIU

Exercitar-se en el desenvolupament i forma d'una o diverses estructures pedagògiques de nova creació generades durant el curs pels alumnes, que seran casos reals a desenvolupar en l'entorn i les formes establertes en la seva definició.

En aquest apartat atendrem a conceptes com són la comunicació, la gestió, coordinació i llenguatge.

Per poder afrontar l'assignatura és necessari generar activitats que obrin reflexions a l'entorn del disseny, i la pedagogia, apropant-se a la psicologia de la forma, la psicologia de la percepció, el jo i l'acció, la memòria, l'evocació, la intel·ligència, l'expressió… així com atendre a factors educacionals com són l'economia, la cultura i la persona, enfrontant-nos al compromís dels alumnes com a futurs docents per entendre el món que ens envolta, desenvolupant un sentiment d'identitat cultural en transformació i de caràcter interdependent com és el que esdevé, sense oblidar que tota acció pedagògica ha d'ajudar a descobrir i desenvolupar les destreses així com el talent dels alumnes.

La creativitat, ha de subjeure sempre en les estructures pedagògiques, no deixant-la relegada a la visió més romàntica que després de la il·lustració i la revolució científica la separava de la ciència, refugiant-la en el camp de l'expressió i els sentiments.

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà sobre la base dels dos mòduls que planteja l'assignatura:

És important comptar amb el sistema d'avaluació dels propis alumnes, així com el sistema d'avaluació que es posarà a la disposició dels participants de l'estructura docent que els propis alumnes generin, que al mateix temps serà estructurat pels propis alumnes.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competències transversals

E I N A