EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Edició Contemporània

La pervivència dels sistemes tradicionals d'estampació -amb les implicacions materials que comporta de multiplicació i limitació alhora de les edicions d'obra gràfica original- i la convivència amb la completa desmaterialització de l'art -que podria entrar en conflicte amb les dinàmiques establertes en el sector- haurien de centrar el debat en aquesta assignatura.

Edicions contemporànies es planteja com un territori d'experimentació on puguin conviure pràctiques analògiques de generació i especulació amb obra múltiple en un context postdigital que sembla abocar-nos a la dissolució de l'autoria, la infinita reproductibilitat o la immaterialitat mutant de les produccions editorials.

Objectius formatius

Es pretén dotar l’estudiant del coneixement del sector de l'edició artística contemporània i de les seves convencions i al mateix temps desenvolupar les seves capacitats productiva, organitzativa, crítica i expressiva.

Codi

105758

Crèdits

6 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

No es requereixen coneixements específics, però es tindrà en consideració l'itinerari seguit per l'estudiant i els coneixements que hagi pogut adquirir anteriorment en altres assignatures afins com determinats grups de Projectes o alguns Laboratoris de creació, principalment aquells que es duen a terme al taller d'estampació.

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Es requerirà una dedicació mínima equivalent a dues sessions setmanals, una dirigida i una autònoma, d'una durada aproximada de tres hores i mitja.

Durant la sessió dirigida tindran lloc les presentacions dels temes i els referents, es realitzaran les demostracions necessàries, les i es dedicarà el temps restant a visites, materialització i seguiment dels projectes.

Les sessions autònomes seran fonamentalment productives i comptaran amb el suport dels mestres de taller quan aquest sigui necessari.

Activitats formatives

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo. A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Cadascun dels tres projectes plantejats tindrà un valor del 25% de la nota. Els resultats de les càpsules en canvi puntuaran entre un 5 i un 10% cadascun.

Els criteris tindran a veure en cada cas amb els objectius de cada projecte però en tots ells es valorarà:

Es ponderarà amb un 10% de la qualificació l’actitud de l’estudiant durant el curs: motivació, disponibilitat, neteja, assistència, puntualitat, participació, cooperació amb el grup, inquietud,...

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Els treballs susceptibles de ser reavaluats es pactaran amb el professor al llarg del curs i/o en la data acordada de revisió.

Bibliografia i enllaços web

Manuals

Ayres, J. Monotype. Mediums and methods for painterly printmaking. New York.Watson-Gupstill.1991. Interessant.

Catafal, J. El Grabado.Barcelona. Ed. Parramón. 2002. Bon manual, prou ilustrat i actualitzat. Chamberlain, W. Grabado en madera. Barcelona. Blume. 1988. Manual de referència per a tècniques de gravat en relleu.

Chamberlain, W. Aguafuerte y Grabado. Blume. 1988. Manual de referència per a tècniques de gravat al buit. Un clàssic.

Dawson, J. Guia completa de Grabado e impresión. Técnicas y materiales. Ed. Blume. Madrid 1982. És un bon manual encara que siguin millors els específics de cada tècnica. Tot i que l'edició en espanyol és de 1982, l'original en anglès és una mica anterior i es nota. Molts dels materials als quals es refereix són difícils de trobar ara a Espanya.

Grabowski, B y Flick, B. El grabado y la impresión. Guia completa de materiales y procesos. Ed. Blume . Barcelona. 2009. Manual complet, actualitzat i ben editat de tècniques gràfiques en general. Lamentablement, i a pesar de ser relativament recent, es troba esgotat i no s'ha reeditat.

Història i catàlegs genèrics

Melot, M. i altres. El grabado. Historia de un arte.Barcelona.Skira Carrogio. 1981


Castelmann, R. Prints of XX century: A history. London Thames and Hudson 1976


Tallman, S. The contemporary print Pre Pop to postmodern. London Thames and Hudson 1996

Wisnwski, K. Monotype/Monoprint.History and Techniques.Ithaca (N.Y.). Bullbrier Press. 1995

Recursos

BERNAL PÉREZ, María del Mar. Tecnicas de grabado [Blog Internet]. España: Bernal M 2018 Jun [consulta jun/2018]: Disponible a http://tecnicasdegrabado.es/

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

CE3. Sintetitzar aquells coneixements i habilitats d’expressió plàstica, de tècniques de representació i de materials i tecnologies productives que permetin plantejar i desenvolupar projectes de disseny.

Resultats d'aprenentatge

CE3.5. Utilitzar el llenguatge dels materials, la seva significació i les seves propietats expressives.

CE3.7. Demostrar criteris raonats en l’elecció de formats, mesures i proporcions.

Competència

CE4. Utilitzar les tècniques bàsiques d’expressió plàstica (dibuix, color i volum) per a representar i crear formes en dues o tres dimensions.

Resultats d'aprenentatge

CE4.4. Representar, d’acord amb les convencions de dibuix, color i volum, espais, objectes i persones observades del natural.

CE4.5. Crear composicions de poca complexitat en dues i tres dimensions demostrant intenció expressiva, habilitat compositiva i capacitat per a la resolució formal.

CE4.6. Demostrar seguretat en el traç i realitzar esbossos ràpids.

Competència

CE22. Dominar els llenguatges plàstics per adequar les intencions comunicatives i expressives a l’ús dels mitjans i tècniques artístiques.

Resultats d'aprenentatge

CE22.2. Distingir els potencials comunicatius i expressius dels diferents codis artístics i les seves formes d’articulació per a assolir resultats que corresponguin a intencions preestablertes.

Competències transversals

CT10. Motivació per la qualitat, tant en els plantejaments conceptuals i argumentals, com en la resolució formal i en els detalls de l’acabat final d’un projecte de disseny.


CT15. Valorar i preservar el patrimoni cultural, artístic i paisatgístic.

CT19. Demostrar una disposició afectiva positiva envers els valors estètics i les qualitats formals de l’entorn material i visual.

E I N A