EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny performatiu

L'acció concretada en un espai i un temps és el motor bàsic de les arts escèniques. La dificultat no ve donada per la seva descripció per separat, acció, espai i temps, sinó per observar la seva interacció. Un no existeix sense els altres dos fet que provoca la concepció del trinomi espai/temps/acció com un sol cos. Situat, tal i com apunta Patrice Pavis en la intersecció d'un món concret i material, amb un món possible. Quin lloc ocupa, en canvi, en el projecte de disseny?

Aquesta assignatura investiga les possibilitats que ofereix estendre aquest cos invisible i il·limitat regit per coordenades, desplaçaments i trajectòries en el projecte de disseny, per observar i analitzar, posteriorment, els canvis que provoca en el seu resultat. L'exploració anirà acompanyada per la reflexió i posada en pràctica d'una determinada actitud del dissenyador atenta a l'ara i aquí, propositiva i compromesa fins a les últimes conseqüències.

Objectius formatius

Aquesta assignatura s’imparteix en: català

Les tutories es podran realitzar en: català / castellà / anglès

Codi

105754

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

Introducció a l'assignatura

L'espai, on té lloc l'acció

L'acció, concretada en un espai i un temps

El temps visible

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

L’assignatura s’articula al voltant de tres formes d’activitats: dirigides, aquelles en què el pes recau sobre el contingut que es dóna als estudiants, supervisades, en què són els estudiants que generen contingut amb el docent com a guia, i autònomes, en què l’estudiant treballa en solitari a partir de les activitats formatives proposades. En determinades pràctiques es demanarà l'ús de roba còmoda de forma obligatòria.

Activitats formatives

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo. A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament a l’apartat de “Competències i resultats de l’aprenentatge”. Aquestes caldrà que es reflecteixin a les activitats formatives que es detallen:

L’avaluació d’aquesta assignatura serà continuada i no hi haurà proves d’avaluació final.

Tal i com s’indicava a les activitats formatives, la nota global queda dividida en:

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Els estudiants que no obtinguin una nota mitjana igual o superior a 5 caldrà que es presentin a la reavaluació. Aquesta serà la reentrega d’un o dels diferents treballs suspesos ja presentats.

Bibliografia i enllaços web

Bal, Mieke (2009) Conceptos viajeros en las humanidades, una guía de viaje. Murcia: Cendeac

Fischer-Lichte, Erika (2014) Estética de lo performativo. Madrid: Abada Editores

Grosz, Elisabeth (2005) Time Travels, feminism, nature, power. Estats Units: Duke University Press.

Pavis, Patrice (2001) El análisis de los espectáculos. Barcelona: Paidós.

Serres. Michel (1995) Atlas. Madrid: Ediciones Cátedra

V.V.A.A (2019) El tiempo es lo único que tenemos. Buenos Aires: Caja Negra Editora

Zumthor, Peter (2006) Atmóferas. Barcelona: Gustavo Gili

Recursos

Esteban, Patricia (2013) El rescate invisible. Amargord Ediciones

Un teatre sense teatre (2007) publicació a propòsit de l'exposició amb el mateix nom al MACBA.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

CB2 - Que els i les estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB4 - Que els i les estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques

Competència

CE2. Avaluar usos i programar funcions orientats a la concepció i formalització de projectes de disseny.

Resultats d'aprenentatge

CE2.2. Dissenyar un programa d’usos i funcions conduent al desenvolupament de un projecte de disseny.

Competència

CE5. Dominar les tècniques de representació gràfica d’espais i volums, plans i superfícies característiques del disseny.

Resultats d'aprenentatge

CE5.2. Representar mitjançant el sistema més apropiat en funció de cada projecte les característiques del mateix.

Competència

CE7. Demostrar comprendre els coneixements bàsics sobre els materials i els seves qualitats, i sobre processos i costos de fabricació.

Resultats d'aprenentatge

CE7.9. Escollir els materials i els processos de transformació que s’adaptin a les necessitats funcionals i expressives de cada disseny.

Competència

CE8. Demostrar comprendre els coneixements bàsics de les ciències i disciplines auxiliars del projecte de disseny, com ara l’antropometria i la fisiologia de la percepció visual, l’ergonomía, els mètodes d’avaluació de l’ús, la mercadotècnia, les tècniques de prospecció, etc.

Resultats d'aprenentatge

CE8.5. Aplicar en el projecte paràmetres antropomètrics i perceptius, i criteris ergonòmics d’acord amb les característiques d’ús del mateix.

Competència

CE10. Estructurar i jerarquitzar gràficament la informació verbal.

Resultats d'aprenentatge

CE10.5. Emprar intencionadament els recursos gràfics per a sintetitzar i millorar la comunicació.

Competència

CE17. Exposar i raonar, de forma oral i escrita, els resultats i els processos de treball dels objectes de disseny propis.

Resultats d'aprenentatge

CE17.2. Realitzar una memòria escrita del projecte i defensar-la oralment

Competència

CE19. Demostrar conèixer els mètodes d’investigació rellevants per a la projectació i la teoria, l’anàlisi i la crítica del disseny i de l’art.

Resultats d'aprenentatge

CE19.6. Formular un anàlisis de disseny que condueixi a un programa d’actuació a partir de la recollida de dades quantitatives i qualitatives, tests experimentals, entrevistes i interpretació de dades preexistents.

CE19.7. Avaluar críticament els resultats i la eficiència del projecte a partir dels objectius definits per el programa utilitzant l’anàlisi comparatiu amb la realitat preexistent.

Competències transversals

CT2. Elaborar informes professionals i treballs acadèmics.

CT3. Demostrar conèixer i utilitzar correctament les fonts documentals i la bibliografia necessària tant per a la projectació com per a l’anàlisi i crítica raonada del disseny.

CT9. Capacitat resolutiva i de presa de decisions.

CT10. Motivació per la qualitat, tant en els plantejaments conceptuals i argumentals, com en la resolució formal i en els detalls de l’acabat final d’un projecte de disseny.

CT12. Capacitat per a la integració i síntesi de coneixements adquirits en contextos i situacions diferents, amb flexibilitat i creativitat.

CT13. Orientar l’acció del disseny a partir de valors de respecte a l’entorn ambiental i amb criteris de sostenibilitat.

CT14. Valorar i fomentar l’ús social de l’entorn i de la comunicació amb atenció especial a l’accessibilitat per a grups d’usuaris i receptors diferents.

CT19. Demostrar una disposició afectiva positiva envers els valors estètics i les qualitats formals de l’entorn material i visual.

E I N A