Laboratori d'investigació audiovisual

Al segle XXI, la majoria de disciplines artístiques i creatives utilitzen en major o menor mesura recursos digitals en la fase de producció, difusió o recepció de les obres. Sota el paraigua de creació digital pot cabre, per tant, una infinitat d'especialitats, tradicions i metodologies de treball distants i, en principi, sense massa punts en comú.

Amb la finalitat de filtrar la matèria d'estudi, en aquesta assignatura donarem prioritat a aquells elements que d'alguna manera o una altra són prototípics del llenguatge digital com la interactivitat, els suports audiovisuals, i les xarxes de comunicació, entre d'altres.

L'assignatura persegueix un doble objectiu. En primer lloc, treballar els diferents mitjans i recursos des del punt de vista de l'especialista. L'àudio, el vídeo, la llum, la programació o l'electrònica són disciplines independents i com a tals haurem de tractar-les. En segon lloc, i aquest és l'objectiu final de l'assignatura, orquestrarem tots aquests recursos multimèdia des d'una visió integradora i interdisciplinària, tractant el conjunt de mitjans com una paleta de colors a la disposició d'un projecte i una idea.

Creació digital té un caràcter pràctic i està especialment dissenyada per a alumnes interessats en les possibilitats expressives i de integració interdisciplinària dels projectes multimèdia. En l'assignatura s'aprofundirà en l'ús de programes específics per a la generació de recursos multimèdia però, sobretot, es treballarà amb programari de codi obert que permeti integrar els diversos mèdia i la programació de forma assequible com Processing o Arduino.

Així mateix prestarem especial atenció a les interaccions entre el món físic i el virtual ampliant el camp d'acció als objectes, les instal·lacions, l'arquitectura, les exposicions o l'espai escènic. En aquest sentit, existeix la possibilitat de seleccionar projectes dels alumnes per a la seva exhibició pública en festivals, centres expositius o suports urbans.

Objectius formatius

Formar als estudiants en la lectura, la interpretació, el disseny i l’anàlisi de productes interactius des d’una concepció del disseny audiovisual, tant en la seva estructura, context i dinàmica com en el seu estil audiovisual i d’interacció.

Aportar uns fonaments de disseny interactiu que permetin a l’alumne conceptualitzar un projecte interactiu cultural per a noves pantalles (web, video/cinema, crossmedia, transmedia, escenografia augmentada).

Obrir el camp d’acció dels nous dissenyadors cap a disciplines perifèriques (il·luminació, electrònica, mecànica, programació) que els permetin conceptualitzar i implementar projectes multi-mèdia a travès de les metodologies pròpies del disseny.

Afavorir una visió de les matemàtiques i els sistemes lògics com a eines de creació, a travès del seu ús pràctic i de resultats immediats, vinculats amb la creació gràfica.

Oferir els recursos per a l’autoaprenentatge inherents al camp del disseny interactiu, basats en les comunitats open-source i la seva cristal·lització en forma de fòrums, repositoris de programació i tutorials específics.

 

 

Informació

Codi
105757
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
1
Professorat
Idioma
Català
Espanyol
Anglès