EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Creació Digital

Al segle XXI, la majoria de disciplines artístiques i creatives utilitzen en major o menor mesurada recursos digitals en la fase de producció, difusió o recepció de les obres. Sota el paraigua de creació digital pot cabre, per tant, una infinitat d'especialitats, tradicions i metodologies de treball distants i, en principi, sense massa punts en comú. Amb la finalitat de filtrar la matèria d'estudi, en aquesta assignatura donarem prioritat a aquells elements que d'alguna manera o una altra són prototípics del llenguatge digital com la interactivitat, els suports audiovisuals, i les xarxes de comunicació, entre d'altres. L'assignatura persegueix un doble objectiu. En primer lloc, treballar els diferents mitjans i recursos des del punt de vista de l'especialista. L'àudio, el vídeo, la llum, la programació o l'electrònica són disciplines independents i com a tals haurem de tractar-les. En segon lloc, i aquest és l'objectiu final de l'assignatura, orquestrarem tots aquests recursos multimèdia des d'una visió integradora i interdisciplinària, tractant el conjunt de mitjans com una paleta de colors a la disposició d'un projecte i una idea. Creació digital té un caràcter pràctic i està especialment dissenyada per a alumnes interessats en les possibilitats expressives i de integració interdisciplinària dels projectes multimèdia. En l'assignatura s'aprofundirà en l'ús de programes específics per a la generació de recursos multimèdia però, sobretot, es treballarà amb programari de codi obert que permeti integrar els diversos mèdia i la programació de forma assequible com Processing o Arduino. Així mateix prestarem especial atenció a les interaccions entre el món físic i el virtual ampliant el camp d'acció als objectes, les instal·lacions, l'arquitectura, les exposicions o l'espai escènic. En aquest sentit, existeix la possibilitat de seleccionar projectes dels alumnes per a la seva exhibició pública en festivals, centres expositius o suports urbans.

Codi

200675

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Llengües

Anglès Castellà Català

Prerequisits

No hi ha prerrequisits específics per a l'assignatura. No obstant això, es valorarà l'experiència amb editors d'imatge, vídeo o àudio així com uns mínims coneixements en algun llenguatje de programació. L'assignatura està dissenyada per a alumnes amb diverses trajectòries i interessos i té un clar perfil interdisciplinari. Les classes estan obertes a aquells alumnes interessats en les possibilitats de les noves tecnologies multimèdia com a mitjà d'expressió en projectes de disseny gràfic, producte, interiors, espais escènics, expositius, etc.

Continguts de l’assignatura

Casos d'estudi

A través de l'anàlisi de distints treballs de referència en diversos camps de la creació multimèdia, prenem consciència de les possibilitats expressives del mitjà i permetem una lectura crítica de l'aplicació de les tecnologies en cada cas. Dividirem els casos d'estudi en les següents categories:

Exercici 1: Anàlisi d'una obra multimèdia. Document en format digital.

Suports Digitals

Mitjançant l'experimentació pràctica i els exercicis col·lectius, comprendrem el funcionament i les possibilitats expressives que ens ofereixen les eines digitals i audiovisuals.

Creació audiovisual

Més enllà dels gràfics per a televisió, les eines digitals ens ofereixen possibilitats expressives relacionades amb la creació en temps real, la imatge generativa i la projecció sobre volumetria.

Exercici 2: Mapping de video

Interactivitat

Els nous processos d'interacció ens poden ajudar a establir vincles gestuals entre les tecnologies i les persones. Explorarem tècniques emergents d'interacció física que ens permetin crear projectes centrats en l'experiència dels usuaris, la comunicació i la narrativa.

Exercici 3: Instal·lació, performance o objecte interactiu.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes. El 75% de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini i a la defensa oral dels projectes. El 25% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. Dins aquest 25%, el 10% correspon a l’assistència.

Per a l'avaluació es disposaran de tres notes principals i dues secundàries

Principals:

Secundàries:

Bibliografia i enllaços web

Recursos Web

Programació de l'assignatura

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A