EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Recursos audiovisuals pel disseny

L'assignatura proposa una sensibilització i exploració a mitjans de creació audiovisual digital, motion graphics i so.

A partir d'uns conceptes adquirits ens endinsem en el mitjà audiovisual amb l'ajuda de programari de creació gràfica i edició de vídeo i animació.

A les classes teòriques es planteja la discussió teòrica del valor de les imatges en el procés de creació audiovisual, la relació amb el disseny i la necessitat de col·laboració entre les diferents disciplines de les ciències socials, la tecnologia i l'art.

La idea és aprofundir sobre la capacitat narrativa, tècnica i estètica de diferents recursos audiovisuals incentivant l'estudiant a la creació d'una estratègia pròpia d'aprenentatge.

Codi

200653

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Informatica aplicada

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Els requisits per a cursar l’assignatura de manera òptima són:

  • a) Estar familiaritzat amb l’entorn de treball de l’ordinador, perifèrics i sistema operatiu OSX (Mac).
  • b) Tenir coneixements bàsics a nivell d’usuari de programes de dibuix vectorial Adobe Illustrator i de programes de base bitmap (mapa de bits) Photoshop.

Continguts de l’assignatura

BLOC I - CREACIÓ VISUAL I IMATGE EN MOVIMENT

BLOC II - CREACIÓ VISUAL I IMATGE ESTÀTICA

###BLOC III - ÚS I CREACIÓ DE SONS

Edició de So / Garageband
Introducció a les funcions i interfície del programa. Desenvolupament d'una banda sonora per a les creacions animades.
S'incentiva també a l'ús d'obres musicals lliures de drets o amb permís de l'autor per exemple de la plataforma soundcloud.com

###BLOC IV - APARTAT DE TEORIA L'espai a través de la càmera.
Reproducció de documents. Control de la qualitat de la imatge fotogràfica.
La llum i Espai.
Animació àudio-visual.
Imatge en moviment.
Espai Sonor.

Metodologia docent i activitats formatives

L'assignatura combina una part teòrica amb una extensió del 10% del curs, que valora el paper de les imatges en els nous mitjans digitals de comunicació audiovisual i la seva funció en el disseny i l'art contenporanis. I una pràctica amb extensió del 90% del curs on es valora la investigació i experimentació amb tècniques audiovisuals per a enfortir la creativitat i expressió pròpia.

El curs s'estructura en base a exercicis tutorials i encàrrecs que es realitzen de manera individual i en grups.

###Activitats formatives

###Activitats dirigides

###Activitats supervisades

###Activitats autònomes

Avaluació

###MODALITAT D'AVALUACIÓ CONTÍNUA

###CRITERIS D'AVALUACIÓ

Part pràctica

Part teòrica

###ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Part pràctica

Bibliografia i enllaços web

Part teòrica:

Part pràctica:

Official Adobe links

From novice to expert

Tutorials de soft

Digital magazine

Gif animat

Crear paletes de Color

Tipografies, kits, combinació, etc

Programació de l'assignatura

El calendari d'activitats es pot alterar segons les necessitats del grup

###ACTIVITATS D'APRENENTATGE

Part teòrica:

Part pràctica:

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

###COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competència

Resultats d'aprenentatge:

Competència:

Resultats de l'aprenentatge:

###COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

E I N A