EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Accés a postgraus

Accés a màsters, diplomatures de postgrau i cursos propis a EINA

A continuació s'indiquen els passos a seguir i informació d'interès per accedir a un màster, diplomatura de postgrau o curs propi a EINA.

1. Selecció i matrícula

Com sol·licitar plaça: Per accedir als postgraus dʼEina cal passar un procés previ de selecció. Aquest procés va dirigit a assegurar que lʼalumne compti amb els coneixements necessaris per a poder seguir i aprofi tar els estudis de postgrau. Lʼalumne ha dʼenviar a través del següent formulari la següent documentació:

  1. un currículum acadèmic i professional
  2. un book o dossier que contingui una selecció de treballs realitzats per lʼestudiant i relacionats amb lʼàmbit acadèmic del postgrau

Quan sol·licitar plaça: El periode d'inscripció està obert i finalitza un mes abans de lʼinici del curs o fins a ocupació total de places.

Criteris de selecció: Per a la selecció de lʼestudiant al postgrau el coordinador/a valorarà la formació acadèmica, la qualitat dels treballs (book), lʼexperiència professional i les motivacions exposades.

Termini de resposta: La decisió serà comunicada a lʼestudiant en un període màxim dʼuna setmana via email.

Aceptació i reserva de plaça: Per a reservar la plaça lʼalumne acceptat ha d'omplir el formulari dʼinscripció i formalitzar el pagament del 50% de lʼimport total en un període màxim de dues setmanes. En cas de no rebre resposta la plaça podrà ser oferida a un altre candidat/a.

Matrícula: La matrícula es realitzarà a EINA el mateix dia d'inici del curs.

Anul·lació de reserva o matrícula: Lʼimport pagat només podrà ser retornat per causes atribuïbles a lʼescola (com ara canvis, modifi cacions o anul·lació del curs). En casos excepcionals, lʼestudiant podrà presentar una instància, en la que exposi les seves raons i el que sol·licita, i que serà valorada per la Comissió de Docència del centre.

2. Requeriments titulació i titulació obtinguda

Requeriments titulació

Els estudis de postgrau es poden dividir, en funció dels crèdits, en tres categories: màsters, diplomatures de postgrau i cursos dʼespecialització.

Per accedir a un Màster és requisit imprescindible estar en possessió, en el moment de la matrícula, dʼun títol universitari de grau 
o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics).

Per accedir a una Diplomatura de postgrau i obtenir el corresponent
títol, és requisit imprescindible estar en possessió, en el moment de la matrícula, d’un títol universitari de grau o equiparable (títol universitari de grau EEES de mínim 180 crèdits ECTS; un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació del EEES de mínim 3 cursos acadèmics). Els coordinadors de postgrau poden admetre a estudiants sense títol universitari, que per causa justificada siguin considerats aptes per seguir amb normalitat el curs. En cas de superar-lo, podran optar a un certificat signat pel rector de la UAB. Aquesta possibilitat només s’aplica a les Diplomatures de Postgrau, però no als Màsters.

Per accedir a un Curs d’especialització no és necessari comptar amb titulació prèvia. En qualsevol dels casos sʼoptarà a un Certificat dʼaprofitament.

En el cas dʼestudiants amb titulacions estrangeres, consultar els requisits al web de la UAB.

Titulació obtinguda

Les titulacions o certificacions obtingudes es tramiten únicament a lʼEscola de Postgrau de la UAB. El procediment i el preu dels tràmits es poden consultar aquí.

3. Idiomes

Si bé el català i el castellà conviuen en la realitat acadèmica dʼEINA i de la UAB, les classes sʼimparteixen generalment
en castellà per facilitar lʼaprenentatge dʼaquells estudiants no catalano-parlants. No és imprescindible parlar o entendre el català per poder seguir i aprofitar els cursos. No obstant, el català està present en el dia a dia i en algunes assignatures o tallers.

Actualment no sʼimparteixen continguts en anglès, si bé la majoria dels professors lʼentenen i el parlen. Es recomana als estudiants estrangers que comptin amb un bon nivell de llengua castellana, tant en expressió oral com escrita, per poder seguir estudis de segon cicle en aquest idioma. No obstant no es obligatòria la presentació dʼun títol o certificat que demostri el seu nivell.

La UAB ofereix, a través del Servei de Llengües, cursos de castellà, català per als estudiants estrangers.

4. Preus especials

Preu especial alumnes i exalumnes:
10% descompte sobre preu de la matrícula. El descompte no s’aplica a alumnes de nou accés que matriculen estudis continguts dins d’un mateix estudi (postgraus dins d’un mateix màster). Preu especial personal docent i investigador i personal d’administració i serveis de la Fundació Eina: 50% descompte sobre el preu de la matrícula.

5. Beques i finançament

EINA convoca una beca o ajut per postgrau. Lʼajut sʼofereix als alumnes matriculats, un cop el curs ha estat tancat i amb el condicionant que la totalitat de les places hagin estat ocupades.
 Els alumnes poden presentar la seva candidatura i sol·licitar la beca, que
serà atorgada per mèrits i per decisió del coordinador/a. Les convocatòries
 es publiquen anualment al web dʼEINA, a lʼapartat corresponent a cada postgrau. La beca implica obtenir una reducció en la matrícula en concepte de realització de tasques de suport a la coordinació. Per altra banda, la UAB ofereix informació sobre altre tipus de beques al seu web.

6. Alumnes estrangers

Les condicions d’accés són les mateixes per a tots els alumnes, ja siguin nacionals o estrangers. No obstant els estudiants estrangers hauran de realitzar els tràmits necessaris per a que la seva estada d’estudis sigui legal i compti amb la corresponent assegurança mèdica. Més informació als apartats “Tràmits per a estudiants UE” i “Tràmits per a estudiants no UE” al web de la UAB: http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/requisitos-de-admision-1345672954864.html.

7. Dades de contacte

E I N A