Erasmus + Pràctiques (EU)

EINA, al ser un centre adscrit a la UAB, gaudeix dels convenis i acords del Programa Erasmus+ Pràctiques, que permet fer estades en qualsevol dels 28 estats membres de la Unió Europea (incloent-hi Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i la República de Macedònia) reconeixent els crèdits cursats a les universitats d’acollida gràcies a l’European Credit Transfer System (ECTS). Erasmus Pràctiques permet, també, realitzar pràctiques laborals a la Unió Europea.
 
Aquests programes impliquen convenis de col·laboració bilaterals d’EINA amb importants universitats de diversos països i la possibilitat d’accedir al programa d’intercanvis de la UAB. El servei d’intercanvis internacionals també promou i gestiona els intercanvis de professors. Aquests consisteixen en estades curtes a universitats estrangeres del professorat d’EINA o en l’acolliment de professors estrangers i la seva finalitat és contribuir a la transferència d’experiències docents i coneixements de cara a formar una comunitat europea i internacional de docents.
 
Les estades Erasmus+ Pràctiques poden ser tant curriculars (superació de crèdits durant l’estada), com extracurriculars (s’incorpora l’estada al Suplement Europeu al Títol), i com per a estudiants recent titulats, per la qual cosa cal inscriure’s a la convocatòria mentre encara es té l’expedient obert i s’ha de tenir tancat en iniciar la mobilitat.
 
Per pràctiques curriculars, és el centre i cada coordinador/a qui determina si la mobilitat pot comportar o no la superació de crèdits.
 
El programa marca que l’estada mínima és de 2 mesos i per estades de pràctiques l’estudiant ha de tenir una presència a l’empresa o institució d’entre 6-8 hores. Això implica que les pràctiques curriculars hauran de ser de més hores que si es fessin fora del programa de mobilitat.

Més informació al web de la UAB: Erasmus+ Pràctiques o a internacional(a)eina.cat