EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Informació acadèmica

El servei de gestió acadèmica d’EINA centralitza i resol els tràmits dels expedients acadèmics dels estudiants en tots els aspectes acadèmics i administratius: matrícula, rebuts, sol·licituds, certificats, beques, títols, convenis, etc.

Aquesta gestió es fa de forma personalitzada i tenint en compte la situació o problemàtica específica de cada alumne. D’altra banda, des de Secretaria es coordinen els contactes i les reunions del professorat i la direcció i coordinació acadèmica amb els estudiants.

Per formalitzar una sol·licitud, s’haurà de lliurar o enviar per correu a Gestió acadèmica el formulari corresponent, degudament emplenat i acompanyat de la documentació que requereixi. Els terminis de sol·licitud són fixats per EINA o, si no és possible, pel calendari acadèmic administratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB.

Horari d'atenció al públic de secretaria

Horari habitual

De l'1 de juliol al al 14 de setembre (agost tancat)

Formularis

Per formular qualsevol de les sol·licituds, els estudiants s’han d’adreçar a Gestió acadèmica d’EINA per alguna d’aquestes vies:

La sol·licitud s’haurà de lliurar degudament emplenada i acompanyada de la documentació que requereixi. Els terminis de sol•licitud són fixats per EINA o, si no és possible, pel calendari acadèmic administratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB.

Matrícula i expedient

Gestió i consulta de la matrícula i expedient

Documents per a formalitzar la matrícula de Grau

Intranet (Moodle)

Calendari i Horaris

Normativa acadèmica

La normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona és aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. Aplica a tots els estudis oficials (Grau i màster oficial)

Legalitzacions

Com legalitzar el títol (i documents oficials) expedits a l'estranger i/o com legalitzar la titulació espanyola per a l'estranger

Reconeixement de crèdits

Guies docents

Grau de Disseny

Carnet UAB per a estudiants, PDI o PAS

Targeta de la UAB

E I N A