EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Beques i ajuts

Les matrícules constitueixen els ingressos que permeten finançar la globalitat dels estudis i serveis que ofereix el centre. No obstant, el cost de la matrícula dels estudis de grau de disseny pot estar subjecte a determinats ajuts tant pel que fa al preu públic com pel que fa al preu privat del crèdit.

El preu de la matrícula dels estudis de grau de disseny respon a les despeses de docència i serveis que ofereix EINA com a fundació privada sense ànim de lucre. El preu del crèdit es desglossa en preu públic (regulat pel Decret que anualment es publica al DOG, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya) i en preu privat.

La Fundació EINA, conscient que es poden presentar dificultats tant per a l’accés als estudis com per a la seva continuïtat, ofereix un sistema de beques i ajuts independentment de les beques, els ajuts o els descomptes que atorga l’Estat. Així, pel que fa al preu privat de matrícula, el centre ofereix les següents beques, ajuts i exempcions:

Pel que fa al preu públic de la matrícula, l’esmentat Decret estableix també els recàrrecs i les exempcions que s’han d’aplicar sobre el preu públic. Així mateix, els estudiants d’EINA també poden beneficiar-se de les Beques de règim general i mobilitat del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

E I N A