EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Teories del disseny

Es farà una aproximació a les principals problemàtiques i conceptes filosòfics implicats en l’art i el disseny, a través d’una acostament crític als temes i als textos fundacionals d’aquestes disciplines.

En acabar el curs l’estudiant estarà familiaritzat amb els diferents models d’aproximació, lectura i anàlisi del disseny i de l’art, així com podrà reflexionar sobre les categories fonamentals de la història i de la teoria del disseny i de l’art.

Objectius formatius

L’objectiu general és que l’estudiant conegui la teoria del disseny i de l’art en el seu discórrer històric i dins dels diferents contextos culturals, socials, econòmics, polítics, ideològics, religiosos, que han condicionat els discursos, l’estètica, la funció, les tècniques i els llenguatges formals de les obres.

Es busca que l’estudiant desenvolupi el seu esperit analític i crític i la seva sensibilitat per apreciar i interpretar les obres de disseny i art; que es familiaritzi amb el seu llenguatge, que aprengui a valorar-les i a extreure de les diverses manifestacions informacions sobre la cultura que les ha generat.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Oralment en català. Lectures en català, castellà i anglès

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà, francès, anglès

Codi

105709

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

BLOC 1

Disseny i discurs

Es planteja el disseny a la llum del seu significat cultural i la seva posició en la societat actual. Es desenvolupa una cultura del discurs en la qual els dissenyadors participen de donar sentit a les coses.

BLOC 2

Disseny i investigació

S'estudia el disseny com a activitat organitzada, racional, sistemàtica específica. S'estudia com els dissenyadors treballen i pensen

BLOC 3

Disseny i mediació

Blogs, tuits, aplicacions, xarxes socials requereixen un ull ben entrenat i hàbil, una vigilant atenció a etiquetar contingut i l'establiment de la discussió. Cal crear un seriós però molt consumible discurs crític en el disseny que proporcioni als seus lectors/usuaris noves maneres de veure com funciona el disseny i la manera com influencia les nostres vides.

BLOC 4

Disseny i gestió

El disseny és una activitat centrada en l'usuari i els dissenyadors tenen la capacitat de comprendre i interpretar els punts de vista dels usuaris finals i els problemes que enfronten, per això el disseny té alguna cosa important que oferir als directius de les organitzacions que estan sota pressió per mantenir o augmentar la quota de mercat.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Per a cada tema es realitzarà una classe magistral amb el grup en plenari. Aquesta classe pot ser també participativa, amb presentacions públiques de textos i peces proposades pel professor a preparar prèviament en grup o individualment.

A cada tema li correspon també una classe en seminari d’estudi de cas i de comentari de text. És una classe debat i posada en comú sobre l’estudi de cas i del treball realitzat indvidualment per part dels estudiants a partir de lectures proposades i altres exercicis. Es combinaran les presentacions orals amb el lliurament d’exercicis escrits.

Activitats formatives

Classes Teòriques

ECTS 20%


Classes magistrals i debat en gran grup

Competències CE10, CE16, CT15


Seminaris de discussió de textos i obres artístiques i de disseny

ECTS 10%


Presentacions de textos i obres artístiques i discussió critica col·lectiva

Competències CE16, CT19, CE16.5


Lectura de textos

ECTS 20%


Treball autònom lectura comprensiva de textos

Competències CE16, CT3


Estudi

ECTS 20%


Treball autònom de realització d'esquemes, mapes conceptuals i resums

Competències CE10, CE16, CT2


Recerca de documentació

ECTS 5 %


Ús de bases de dades bibliogràfics a partir de paraules clau

Competències CT2, CT3


Redacció de treballs

ECTS 20%


Redacció d'un assaig a partir d'una guia per a la seva, realització

Competències CE15, CE16, CT2, CT3


Avaluació

ECTS 5 %


Proves escrites i presentacions orals

Competències CE10, CE16

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà continuada basada en exercicis de seminari, en anàlisis interpretatives d’obres de disseny i art, en un treball de síntesi. També s’avaluarà la puntualitat en lliuraments, participació i actitud. La nota final és el resultat de la mitja ponderada matemàtica de totes les proves d’avaluació.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Si s’acompleixen les condicions de la normativa específica d’aquesta assignatura, la revisió consistirà en una prova de síntesi en vistes a reavaluar i complementar els resultats obtinguts per l’estudiant.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Només tindran dret a la revisió aquells estudiants que hagin assistit al 80% de les classes i que s’hagin presentat a les proves d’avaluació del curs.

Bibliografia i enllaços web

Recursos

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A