Teories del disseny

Es farà una aproximació a les principals problemàtiques i conceptes filosòfics implicats en l’art i el disseny, a través d’un acostament crític als temes i als textos fundacionals d’aquestes disciplines.

En acabar el curs l’estudiant estarà familiaritzat amb els diferents models d’aproximació, lectura i anàlisi del disseny i de l’art, així com podrà reflexionar sobre les categories fonamentals de la història i de la teoria del disseny i de l’art.

Objectius formatius

L’objectiu general és que l’estudiant conegui la teoria del disseny i de l’art en el seu discórrer històric i dins dels diferents contextos culturals, socials, econòmics, polítics, ideològics, religiosos, que han condicionat els discursos, l’estètica, la funció, les tècniques i els llenguatges formals de les obres.

Es busca que l’estudiant desenvolupi el seu esperit analític i crític i la seva sensibilitat per apreciar i interpretar les obres de disseny i art; que es familiaritzi amb el seu llenguatge, que aprengui a valorar-les i a extreure de les diverses manifestacions informacions sobre la cultura que les ha generat.

Informació

Codi
105709
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Idioma
Català
Espanyol
Anglès