Taller d'imatge

El curs persegueix un apropament a la imatge en un sentit ampli des de diferents sistemes de generació, captura i manipulació de la mateixa, amb un émfasi especial en la fotografia.

L’estudiant hauria de ser capaç d’entendre la manera en que es genera una imatge fotogràfica i les variables que es poden derivar de la manipulació de l’entorn i dels dispositius, així com dels procediments i de l’actitud des d’on ens enfrontem al fet fotogràfic.

Objectius formatius

Es pretén dotar l’estudiant de la capacitació suficient per a elaborar fotografies que li permetin expressar-se i presentar els seus treballs de manera adequada. En aquest sentit els coneixements esdevenen doblement instrumentals: D’una banda es tracta d’iniciar-se en el coneixement dels medis i els referents per a disparar i manipular imatges de manera creativa i expressiva; i de l’altra d’adquirir les suficients destreses en la utilització dels materials del plató, dels aparells fotogràfics analògics i digitals, dels objectius i de la resta de materials auxiliars així com en la gestió dels arxius resultants de tot el procés, per tal de tirar endavant treballs de disseny que incloguin imatge fotogràfica i ser capaç de presentar-los adequadament.

Aquesta assignatura s’imparteix en: Català / Castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català / Castellà

Informació

Codi
105708
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Llengües
Català
Espanyol