EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Taller d’imatge

El curs es divideix en dos blocs que aborden la imatge des de diferents sistemes de generació, captura i manipulació de la mateixa com són la fotografia i el dibuix.

Fotografia:

L’estudiant hauria de ser capaç d’entendre la manera en que es genera una imatge fotogràfica i les variables que es poden derivar de la manipulació de l’entorn i dels dispositius, així com dels procediments i de l’actitud des d’on ens enfrontem al fet fotogràfic.

Dibuix:

Es segueix desenvolupant la línia del treball iniciada a Estratègies del dibuix amb objectes i espais observats del natural i a mà alçada. Els nous temes de dibuix seran: formes orgàniques, materials, figura humana i les relacions entre figura humana, objecte i espai a través de les tècniques, dels tractaments estilístics, dels formats, dels suports i de la composició.

L’estudiant assolirà i desenvoluparà els coneixements i habilitats necessàries en relació a les seves aptituds, de forma que el dibuix esdevingui un llenguatge amb què expressar-se i comunicar-se utilitzant diferents estratègies formals i conceptuals, tant tradicionals com contemporànies.

Objectius formatius

Fotografia:

Es pretén dotar l’estudiant de la capacitació suficient per a elaborar fotografies que li permetin expressar-se i presentar els seus treballs de manera adequada. En aquest sentit els coneixements esdevenen doblement instrumentals: D’una banda es tracta d’iniciar-se en el coneixement dels medis i els referents per a disparar i manipular imatges de manera creativa i expressiva; i de l’altra d’adquirir les suficients destreses en la utilització dels materials del plató, dels aparells fotogràfics analògics i digitals, dels objectius i de la resta de materials auxiliars així com en la gestió dels arxius resultants de tot el procés, per tal de tirar endavant treballs de disseny que incloguin imatge fotogràfica i ser capaç de presentar-los adequadament.

Dibuix:

Aprendre a representar la figura humana, els objectes de petit i gran tamany, els espais arquitectònics i paisatgístics i les relacions entre ells a través del dibuix d’observació tant de forma lineal con a través de les superfícies i de la llum.

Saber realitzar tant esbossos ràpids i dibuixos esquemàtics com dibuixos elaborats i descriptius.

Demostrar seguretat en el traç, agilitat i capacitat resolutiva.

Saber encaixar i compondre el dibuix en diferents formats.

Utilitzar les diferents tècniques amb intencionalitat.

Motivació per la qualitat en el plantejament, desenvolupament, resolució formal i en els detalls de l’acabat final d’un projecte de dibuix.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català / Castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català / Castellà

Codi

105708

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

No es requereixen coneixements específics, tot i que el bloc de dibuix pressuposa que s’han treballat les competències de la matèria d’Estratègies de dibuix del primer semestre. Per l’apartat de fotografia recomana tenir accés a un aparell fotogràfic amb possiblitat de manipulació manual.

Continguts de l’assignatura

Fotografia:

Dibuix:

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

En principi, es duran a terme dues sessions setmanals on es treballaran de manera alterna els dos blocs de l’assignatura acompassadament. Aquesta alternància, així com -en general- tots els aspectes metodològics són susceptibles de veure’s afectats i -en conseqüència- modificats per la dinàmica dels grups i la seva evolució competencial, així com per altres circumstàncies externes com col·laboracions amb altres assignatures, esdeveniments puntuals o demandes dels propis estudiants.

Fotografia:

Dibuix:

Activitats formatives

Fotografia:

Dibuix:

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Per poder fer la nota mitja de l’assignatura s’han d’haver cursat els dos blocs i obtenir de cadascun una nota superior a 4.

Fotografia (50% nota final):

Es lliuraran un mínim de sis sèries fotogràfiques on s’evidenciaran els diferents continguts, separadament o en conjunt. L’avaluació serà sumativa i formativa i aquests treballs pràctics suposaran un 80% d’aquesta part.

El 20% restant correspondrà a un treball autònom i/o un examen (encara per determinar, i que es realitzarà en funció de l’evolució dels grups). L’actitud i assistència ponderarà fins a un 10% de la nota final per tal de compensar la tendència negativa en la qualificació resultant de l’avaluació continuada i la multiplicitat de tasques.

Dibuix (50% nota final):

L’avaluació quantitativa dels exercicis realitzats a classe i autònoms comptarà un 80% i l’avaluació qualitativa del treball de l’alumne suposarà el 20% de la nota final de Dibuix.

Avaluació quantitativa 80%:

Formes orgàniques i materials (15%): Capacitat d’anàlisi i formalització gràfica valorant els aspectes descriptius i de detall dintre de la comprensió del conjunt en la representació / Habilitats tècniques i estilístiques/Encaix i composició del dibuix dins del format donat /Seguretat i qualitat del traç, de la taca i de les textures/ Resolutivitat.

Dibuix analític figura humana (20%): Capacitat d’anàlisi i formalització gràfica valorant els aspectes descriptius i de detall dintre de la comprensió del conjunt en la representació d’una figura humana/ Característiques d’una figura humana nua observada del natural: proporcions, estructura, pes, complexió, ritmes, tensions i expressió / Encaix i composició del dibuix dins del format donat /Seguretat i qualitat de traç/ Resolutivitat.

Apunts ràpids figura humana (10%): L’agilitat en l’anàlisi i comprensió estructural com en la formalització gràfica d’una figura humana observada del natural en apunts de 5’ i 3’/ Encaix i composició del dibuix en un format donat/ Seguretat i qualitat de traç/ Resolutivitat.

Ombrejat figura humana (10%): Tractament gràfic del cos humà i de l’ambient que l’envolta segons la incidència i tipologia lumínica/ Comprensió de les relacions entre escala de grisos, tractament de la taca i forma d’aquesta utilitzant trames/ Encaix i composició del dibuix dins del format donat / Resolutivitat.

Figura humana +objecte+espai (20%): Capacitat d’anàlisi i formalització gràfica valorant els aspectes descriptius i de detall dintre de la comprensió del conjunt en la representació/ Encaix del dibuix dins del format donat / Seguretat i qualitat de traç/ Resolutivitat.

Treball autònom (25%): L’expressivitat i qualitats estètiques del dibuix en funció de la seva adequació amb els valors formals i comunicatius que es desprenguin dels paràmetres donats per la professora en cada exercici i dels proposats per l’estudiant (en aquest últim cas tant de forma implícita com explícita).

Avaluació qualitativa 20%:Participació activa tant en l’execució dels exercicis com en els comentaris de plantejament o de resultats d’aquests, siguin individuals o col·lectius/ Assistència i puntualitat/ Motivació per la qualitat tant formal com conceptual/ Capacitat i disposició per la recerca i l’experimentació.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Fotografia:

Es determinarà una data de previsió un cop finalitzada l’avaluació continuada i de manera prèvia a la reavaluació.

Dibuix:

Per fer la revisió de notes s’han de portar tots els treballs realitzats (classe i autònoms).

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Fotografia:

Dibuix:

Bibliografia i enllaços web

Fotografia:

Dibuix:

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A