EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Taller d'Arts Visuals

A l’assignatura de Taller d’Arts Visuals es posaran a l’abast recursos pel desenvolupament de formes de representació visual que permetin eixamplar l’abast de la percepció i conceptualització d’espais quotidians. A fi d’incentivar entre els estudiants la consciència d’autoria i donar a conèixer la seva rellevància en els dominis creatius, aquest taller anirà cada curs a càrrec d’ un autor reconegut a qui es convidarà a compartir maneres de fer i pensar les pràctiques creatives.


Docent curs 2017/2018: Alicia Kopf

Des de la pràctica de dibuix, escriptura i vídeo, Alicia Kopf aborda temes aparentment individuals que es revelen com a preocupacions generacionals. La dimensió expressiva del seu treball li permet acostar-se a temes com l'habitatge precari o l'èpica de l'exploració polar com a resposta a un present hostil des d'una posició que combina tant l'emoció com la distància irònica. El treball d'Alicia Kopf sorgeix d'una metàfora, el que li permet realitzar un exercici analític que finalment donarà lloc a diferents associacions. En el seu projecte Articantàrtic (2011-2015) l'apropiació i la reconfiguració de documents gràfics i narratius d'exploradors ha dotat d'èpica dels anys de crisi en què sobreviure, per a una persona de classe treballadora, s'ha convertit en proesa. Així, Alicia converteix un relat històric en una narració en primera persona sobre la resistència, l'obsessió i la conquesta d'un lloc i veu propis.

Codi

200666

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
  • Javier Peñafiel
Llengües

Català

Prerequisits

No es demanen prerequisits oficials ni coneixements previs específics.

Continguts de l’assignatura

L’assignatura es planteja a partir de tres eixos:

L’assignatura es basarà en un projecte comú d’instal·lació a nivell classe i un projecte creatiu individual de cada alumne.

Metodologia docent i activitats formatives

L’assignatura es planteja com a taller a partir de projectes oberts on els estudiants disposaràn d’un marge molt ampli d’acció : Els projectes es desenvoluparan a partir d’una proposta d’activació inicial i diferents accions que impulsaràn i orientaran els moments del proces creatiu.

Avaluació

L’avaluació serà continuada a partir de la implicació personal de cada estudiant en els projectes plantejats. Es tracta d’un taller presencial i per tant l’assistència és una condició necessària per a superar l’assignatura.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competències transversals

E I N A