EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Serigrafia

L'assignatura de Serigrafia és una assignatura optativa de quart curs, que enmarcada en uns estudis de disseny es justifica pel fet de capacitar als estudiants per a reconèixer els treballs serigràfics i els processos que els originen.

Partint de la premissa de que cada eina, procediment i sistema produeix un registre d'imatge característic, es tractaria d'aprofitar al màxim les especificitats de l'empremta serigràfica en el desenvolupament de projectes personals.

Serigrafia forma part del conjunt de matèries de Mitjans d'expressió i configura, entre d'altres, la menció de Creació visual; en conseqüència també ha de servit per exercitar la creativitat dels estudiants, així com l'expansió i diversificació dels seus registres

Codi

200698

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Mestre de taller

Esther Aguila

Llengües

Castellà Català

Prerequisits

No i ha requisits per a cursar l'assignatura però es realitzaran diferents itineraris en funció de que s’hagin o no cursat les assignatures de: Taller de Creació visual: serigrafia, linogravat i fotolit (Projectes 1-2n curs) i/o Taller de Creació gràfica (3r curs)

Continguts de l’assignatura

Modul inicial (comú)

Itinerari d’iniciacio

Itinerari desenvolupament

Itinerari mixte

En funció de l'avaluació inicial també existeix la possibilitat de pactar amb l'estudiant un itinerari mixte entre els dos anteriors

Metodologia docent i activitats formatives

El primer treball de curs ha de servir com a avaluació inicial i per determinar l’itinerari que cada un dels estudiants ha de seguir. Aquest itinerari es personalitzara en cada cas en funció de l’observació de les competències i les mancances demostrades i dels pactes que se’n derivin.

Es determinarà una previsió de tasques i resultats per a cadascuna de les sessions i tenint en consideració les hores presencials i les de treball autònom.

De tal manera l’assignatura queda estructurada, per aquells estudiants que s’inicien en la tècnica com un curs intensiu d’introducció; i per aquells que ja la coneixen, com un curs d’especialització i aprofundiment.

L'estudiant tindrà autonomia per a decidir la quantitat de treball que vol portar a terme així com la complexitat del mateix i assumirà en conseqüència la qualificació a la qual vol aspirar. Així mateix i mitjançant un contracte-programa l'estudiant podrà decidir les dates dels lliuraments.

També hi ha previstes algunes sortides a visitar, Tallers professionals o Cabinets d’estampes i col·leccions de cartells que implicaran la realització de treballs.

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Es realitzarà un sondeig inicial per tal de conèixer el nivell de competències dels estudiants en cada un dels aspectes relacionats amb la matèria.

El lliurament de tots els treballs pràctics serà condició sine qua non per a ser qualificat. Es valorarà la puntualitat en el lliurament dels mateixos així com la seva correcta presentació.

L’assistència i participació és obligatòria (el caràcter pràctic de l’assignatura ho comporta). Un 10% de la qualificació dependrà de l’actitud de l’alumne durant el curs : motivació, disponibilitat, neteja, assistència, puntualitat, participació, cooperació amb el grup, inquietud,...

El 90% restant de la qualificació correspondrà a la realització i lliurament dels treballs pràctics, dins dels quals s'inclou l'examen que consisteix en la proposta de carpeta pel curs següent.

Es tindrà en compte no solament els aspectes tècnics i la correcta realització del procés, sinó també d’altres qüestions estètiques i de composició, qualitat i interès de les imatges.

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

A partir de l'avaluació inicial es determinarà amb cadascun dels estudiants un corntracte-programa que haurà d'especificar el nombre i tipologia de treballs que composaran el seu lliurament final, així com els terminis intermedis, que tenen un caire més orientatiu, però que en tot cas han de servir per que els estudiants siguin conscients en tot moment de l'estat en que es troben a nivell de qualificacions. Per tant aquesta programació pot ser molt variada ja que els mateixos resultats d'aprenentatge s'assoliran forçosament a diferents nivells i a partir de propostes fortament personalitzades.

Independentment del nivell s'entén que cada setmana l'estudiant ha de poder enllestir setmanalment un treball complet a una o dues tintes.

Al llarg de les sessions, que tenen una durada de tres hores i mitja, s’alternaran els continguts teòrics, les demostracions i les pràctiques i discussions sobre els projectes.

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Els terminis parcials de lliurament de cada estudiant figuraran en el seu document personal de contracte/programa

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A