Representacions digitals en codi obert

L’assignatura de Representacions Digitals en Codi Obert és una primera introducció a la creació audiovisual mitjançant codi i algoritmes.

Les nostres eines principals seràn la creativitat, el pensament i la col·laboració, mediades per un seguit d’eines de programació informàtica que faràn possible que les nostres idees es transformin en projectes originals, divertits i innovadors.

El curs s’estructura en 4 fases. Cadascuna de les fases culmina en un petit projecte que sintetitza els conceptes apresos. Cadascún d’aquests 4 projectes esdevé una nova capa del projecte anterior, establint una metodologia de confecció progressiva d’un treball audiovisual ambiciós, i que es relaciona amb el text, el so, la imatge i l’espai.

Aquestes 4 fases consisteixen en:

 1. Creació de poesies textuals aleatòries
  Ens introduim al treball amb bases de dades textuals i algoritmes de randomització. A partir de conjunts extensos de noms, verbs, adjectius, articles… creem un autòmata que es capaç de crear poemes aleatoris de forma instantània i publicar-los a la plataforma twitter.
 2. Creació de poemes sonors aleatoris
  Reprenent els algoritmes de randomització i concatenació sintàctica i semàntica apresos a l’exercici anterior, hi afegim la capa sonora. La nostra unitat bàsica deixa de ser la paraula escrita, i esdevé el so.
  En aquest exercici podem, si volem, deixar de banda els significats explícits (les paraules) i entrar de ple en un territori musical, onomatopeic o d’art sonor.
 3. Creació de poemes visuals aleatoris
  En aquesta nova fase introduim el treball amb la imatge. Ara els nostres nous atoms són les imatges (estàtiques o en moviment), que concatenem per crear mol·lècules narratives. Sumades al text i el so, esdevenen metàfores audiovisuals surrealistes; petites animacions formades per imatges, paraules i sons concatenats en l’espai i en el temps.
 4. Adaptació dels resultats a espais i volumetries
  Fins ara, hem treballat amb els únics suports de les pantalles i els altaveus. En aquesta fase, però, abandonem els marcs rectangulars d’aquestes pantalles i colonitzem l’espai a partir de tècniques de video-projecció sobre volumetries. Mitjançant el video-mapatge de projeccions, fem que els nostres projectes es transformin en instal·lacions audiovisuals, escenografies augmentades o escultures visuals.

A l’assignatura treballarem amb un entorn de programació visual. Desenvoluparem algoritmes de tractament de text, so i imatge que publicarem on-line en codi obert per tal que els nostres companys puguin beneficiar-se de les nostres troballes. A nivell d’enginyeria, doncs, haurem de deixar de banda l’esperit competitiu i ajudar-nos entre nosaltres sense secretismes: COMPARTIM enlloc de COMPETIM. Com que l’aprenentatge dels aspectes més tècnics d’aquesta assignatura es fa de forma comunitària i en codi obert, els aspectes creatius tindràn un major pes a l’avaluació que els aspectes tècnics; tot i que òbviament serà necessari assolir un cert domini de les eines informàtiques i del disseny d’algoritmes.

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo. A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Per considerar superada una assignatura, caldrà que s’obtingui una qualificació mínima de 5,0.

Una vegada superada l’assignatura, aquesta no podran ser objecte d’una nova avaluació.

Es considerarà “No Avaluable” (NA) l’estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d’aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències. En cas d’absència justificada, l’estudiant s’ha de posar en contacte amb el professor en el moment de la reincorporació per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

No es contemplen sistemes de reavaluació en els casos de les pràctiques externes, els TFG, i les assignatures / activitats formatives que, pel seu caràcter eminentment pràctic, no ho permeten.

Per participar a la reavaluació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.

Informació

Codi
105738
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat
Àlex Posada