EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Representacions digitals aplicades al disseny de text i imatge

El domini de les eines informàtiques ha esdevingut essencial per a la pràctica del disseny i és necessari mantenir- se al dia dels principals softwares que s’utilitzen en aquesta professió. L’objectiu de l’assignatura és plantejar els punts de comunió i les arestes de distanciament entre els programes d’edició, il·lustració i retoc fotogràfic.

S’impartiran aquells coneixements necessaris per a que l’alumne pugui formalitzar un concepte, triant el procés de treball i les aplicacions informàtiques tant en paper com en suport digital.

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: català, castellà

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà

Codi

105734

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

BLOC I: ADOBE INDESIGN. GESTIÓ TIPOGRAFICA - COMPOSICIÓ

Tema 1. Gestió tipogràfica

Tema 2. Treball amb documents word

Tema 3. Maquetació

Tema 4. Preimpressió i originals

BLOC II: ADOBE ILLUSTRATOR. GESTIÓ VECTORIAL - IL·LUSTRACIÓ

Tema 1. Dibuix

Tema 2. Símbols

Tema 3. Efectes especials

Tema 4. Gestió del color

BLOC III: ADOBE PHOTOSHOP. TREBALL AMB PÍXELS - IMATGE

Tema 1. Resolució vs pes

Tema 2. Efectes vs filtres

Tema 3. Automatizació de tasques

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Es combinarà l’explicació de procediments tècnics amb realització d’exercicis pràctics que solidifiquin l’essència de cada plataforma de treball.

El curs s’estructura en base a exercicis curts pràctics. Aquests exercicis incorporaran coneixements i conceptes exposat a classe.

Activitats formatives

Text

Creació de documents originals per a la reproducció en impressió.

Creació de documents amb implementació digital i interacció.

Imatge

Treball i gestió d’imatge vectorial

Treball i gestió d’imatge píxel

Aplicació de les imatges generades a projectes. Creació de documents originals per a impressió i publicació digital

Presentació Final

Mostra i exposició final dels dos projectes del curs

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Avaluació contínua. Les competències d’aquesta matèria seran avaluades mitjançant la Carpeta de l’estudiant. On es recopilaran el conjunt dels exercicis i treballs (Portfoli) [70%]; i l’assistència, el seguiment, l’aprofitament i la participació activa als tutorials de programa i les sessions de taller [30%].

La nota final resultarà de la combinació de quatre avaluacions:

L’assistència a classe i la puntualitat són importants per al bon funcionament de la dinàmica lectiva i seran presents en consideració a l’hora de l’avaluació final.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

Recursos

ESPAIS WEB

Tipografia

Imatge i vídeo

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A