EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Representacions digitals aplicades al disseny d'espai i volum

L’eina informàtica ha esdevingut una eina tècnica essencial per al dissenyador, i el mercat li exigeix un ús àgil i fiable en diferents programes i sistemes operatius, per tant es plantegen els següents objectius formatius:

Objectius formatius

ESPAI:

L’objectiu en aquestes sessions de l’assignatura és poder assolir la capacitat de representar i presentar un espai amb mitjans informàtics. Aquest simple enunciat comporta el domini de C.A.D. en 2D i el 3dStudio Max en modelat 3D i renderitzacions amb VRAY.

VOLUM:

L’objectiu en aquestes sessions de l’assignatura és poder assolir la capacitat de representar i presentar volums a partir de mitjans informàtics. Aquest simple enunciat comporta el domini de C.A.D. en 2D i 3D amb SoldWorks i renderitzacions amb Keyshot64.

OBJECTIUS COMUNS:


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català, Castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català, Castellà

Codi

105735

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Professorat
  • Nora Balcells
  • Jordi Esteve
  • David Chevalier
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

Haver cursat l’assignatura de Representacions digitals. Estar iniciat en l’ús de programes CAD.

Haver cursat l’assignatura de Dibuix tècnic. Saber aplicar els coneixements assolits en programes CAD.

Continguts de l’assignatura

BLOC I: CONTINGUT DE MODELAT I REPRESENTACIÓ D’ESPAIS

1. AUTOCAD 2D

2. 3D STUDIO MAX

3. POSTPRODUCCIÓ

BLOC II: CONTINGUT DE MODELAT I REPRESENTACIÓ DE VOLUMS

Mòdul 1. SOLIDWORKS 2017

Mòdul 2. Keyshot64 amb postproducció.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

La integració de coneixements teòrics i pràctics es realitzarà amb una explicació a l’inici de cada sessió on es presentaran els continguts i les tècniques amb les que assolir els objectius de cada sessió.

Seguidament s’aplicaran els coneixements en una activitat formativa de durada variable. Cada activitat vindrà acompanyada de les explicacions pertinents. Les activitats podran ser desenvolupades durant el transcurs de la classe (activitats dirigides) o bé requerir treball autònom de l’alumne fora de l’aula (activitats supervisades i autònomes).

Hi haurà un treball final de caràcter propi i individual que es realitzarà com a activitat supervisada i autònoma, i que s’entregarà a final de curs.

Les activitats formatives tindran una durada de 75 hores, i estarán fonamentades en l’aplicació i síntesi dels procediments informàtics adquirits a les classes teòriques i els seminaris.

Activitats formatives

Sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències i sistema de qualificacions.

Avaluació continua. Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant la Carpeta de l'estudiant on es recopilessin el conjunt dels exercicis i treballs (Portafoli) [70%]; i l'assistència, el seguiment, l'aprofitament i la participació activa en els tutorials de programa i les sessions de taller [30 %].

Breu descripció de continguts de la matèria.

Activitats Dirigides

Activitats Supervisades

Activitats Autònomes

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

MODALITATS D’AVALUACIÓ

L’avaluació es realitzarà valorant les activitats presencials, les activitats autònomes realitzades durant el curs i mitjançant un examen final d’obligada presència que englobarà tots els temes tractats a les classes.

Els criteris d’avaluació que es presenten a continuació són de caire genèric. Cadascuna de les activitats i exercicis que es realitzin durant el transcurs de l’assignatura, anirà acompanyada d’uns objectius i uns criteris d’avaluació concrets.

1. Continguts

Es valoraran partint de l’assoliment dels objectius generals, mitjançant:

2. Procediments

Es valoraran a partir dels objectius generals de l’assignatura amb els següents paràmetres:

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ:

ESPAI

VOLUM

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Donat la durada de l’assignatura i les seves corresponents entregues durant aquest període, es decideix que la setmana abans de la setmana de nadal es puguin reentregar tots el exercicis que hagin sigut entregats i avaluats anteriorment. Per tal que totes les entreguen no es concentrin en la setmana final, juntament amb exàmens i entrega final.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Es tracta d’una assignatura de caràcter presencial. Per tant la falta d’assistència a les sessions de classe comportarà la impossibilitat d’avaluar l’assignatura. En concret no asistir a 4 sessions de Mòdul 1 i 4 sessions del Mòdul 2 farà inviable superar l’assignatura.

Arribar tard a les sessions de classe es valorarà com a 0,5 falta d'assistència.

Els exercicis s’hauran de lliurar a la intranet a les tasques assignades a cada apartat amb la següent nomenclatura:

NOM_COGNOM_EXERCICI_DETALLPRÒPI.XXX

Si el nom de l’exercici no segueix el paràmetre indicat, l’exercici es considerarà no lliurat.

Es tracta d’una assignatura d’avaluació continuada, l’objectiu és anar aprenent els recursos i les competències a mesura que es desenvolupen els exercicis, aquest fet exigeix que per a tal de superar l’assignatura s'hauran de lliurar tots els exercicis del curs.

Aquells estudiants que no hagin lliurat tots els exercicis en els terminis determinats, tindran l’assignatura sense avaluar i per tal que ho sigui, hauran de lliurar de nou tots i cadascun dels exercicis, fer-ne un de tancament i un exercici de competències.

Si durant el transcurs del curs hi ha modificacions de la normativa, aquests es comunicaran amb la major agilitat possible.

Bibliografia i enllaços web

Llibre Neufert

Recursos Espai

http://www.autodesk.es

Webs d’espais:

Recursos Volum

Webs de volum:

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultat d’aprenentatge

Competència

Resultat d’aprenentatge

Competència

Resultat d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A