Representacions digitals

La representació visual de missatges, espais o objectes a través de recursos digitals implica la comprensió i el domini de les eines i programaris habituals en l’entorn professional del disseny. Lluny de limitar-ne l’expressió, el domini d’aquests recursos i tecnologies ha de permetre anar més enllà en l’expressió visual per controlar-ne el llenguatge, tot complementant les tècniques analògiques i manuals.

El programari a utilitzar és l’habitual en l’entorn professional però pot ser executat amb opcions alternatives de llicència oberta o lliure, si l’estudiant així ho desitja.

Objectius formatius

L’objectiu formatiu general és el d’assolir els coneixements tècnics i habilitats bàsiques tant del principal programari digital en l’entorn del disseny, com dels conceptes vinculats a la representació i producció de material gràfic a partir d’aquestes eines.

Específicament els objectius abasten diferents àmbits formatius:

 1. Entorn informàtic i digital
  1. Conèixer el programari professional propi de l’àmbit del Disseny: Indesign, Photoshop, Illustrator, Autocad, Solidworks.
  2. Establir bases tècniques sòlides per al treball en l’entorn digital en general, i en l’àmbit del disseny en particular. Entendre la lògica general dels programaris, el funcionament dels diferents sistemes operatius (MacOs i Windows) i l’ús del hardware habitual.
  3. Adquirir els coneixements, hàbits de rigor i ordre necessaris per a treballar de forma òptima en un entorn tecnològic (procediments, formats d’entrega, característiques tècniques) i de projecte de disseny.
  4. Entendre i aplicar els avantatges de treballar amb programes paramètrics de disseny.
 2. Representació d’idees i realitats
 3. Tenir present el ventall bàsic d’eines de representació que ofereixen els diferents programes informàtics vinculats al disseny i saber-les utilitzar de forma òptima i adequada.
 4. Ser capaç de generar diferents tipus d’imatges, pròpies de l’entorn de creació visual, a partir del dibuix o la il·lustració, així com la generació de gràfics.
 5. Entendre la diferència entre imatges bitmap i vectorial, i saber-les adequar i utilitzar segons el context.
 6. Ser capaç de representar l’espai en 2D a partir del dibuix de planells tècnics que compleixin amb els requeriments propis del sector.
 7. Ser capaç de representar espais i/o objectes en 3D a partir de les parametritzacions necessàries.
 8. Ser capaç de generar peces gràfiques de compaginació bàsica, a partir de l’ús apropiat de la tipografia, la composició, l’arquitectura de la informació i l’ús d’imatges.
 9. Identificar estils visuals i tipologies de representació i associar-les amb les necessitats comunicatives del projecte o del context.

B. Preparació tècnica per a l’ús i la producció física

 • Conèixer les característiques i saber generar i utilitzar de manera òptima els diferents formats i extensions dels documents informàtics propis de cada programa.
 • Conèixer les particularitats a tenir en compte a l’hora de preparar arts finals o arxius per a enviar a produir.
 • Ser capaç de produir i/o imprimir originals i maquetes.

Informació

Codi
105711
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
1
Idioma
Català
Espanyol