EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Representacions digitals

La representació visual de missatges, espais o objectes a través de recursos digitals implica la comprensió i el domini de les eines i programaris habituals en l’entorn professional del disseny. Lluny de limitar-ne l’expressió, el domini d’aquests recursos i tecnologies ha de permetre anar més enllà en l’expressió visual per controlar-ne el llenguatge, tot complementant les tècniques analògiques i manuals.

El programari a utilitzar és l’habitual en l’entorn professional però pot ser executat amb opcions alternatives de llicència oberta o lliure, si l’estudiant així ho desitja.

Objectius formatius

L’objectiu formatiu general és el d’assolir els coneixements tècnics i habilitats bàsiques tant del principal programari digital en l’entorn del disseny, com dels conceptes vinculats a la representació i producció de material gràfic a partir d’aquestes eines.

A nivell específic els objectius abasten diferents àmbits formatius:

 1. Entorn informàtic i digital
 2. Conèixer el programari professional propi de l’àmbit del Disseny: Indesign, Photoshop, Illustrator, Autocad, Solidworks.
 3. Establir bases tècniques sòlides per al treball en l’entorn digital en general, i en l’àmbit del disseny en particular. Entendre la lògica general dels programaris, el funcionament dels diferents sistemes operatius (MacOs i Windows) i l’ús del hardware habitual.
 4. Adquirir els coneixements, hàbits de rigor i ordre necessaris per a treballar de forma òptima en un entorn tecnològic (procediments, formats d’entrega, característiques tècniques) i de projecte de disseny.
 5. Entendre i aplicar els avantatges de treballar amb programes paramètrics de disseny.
 6. Representació d’idees i realitats
 7. Tenir present el ventalls bàsic d’eines de representació que ofereixen els diferents programes informàtics vinculats al disseny i saber-les utilitzar de forma òptima i adequada.
 8. Ser capaç de generar diferents tipus d’imatges, pròpies de l’entorn de creació visual, a partir del dibuix o la il·lustració, així com la generació de gràfics.
 9. Entendre la diferència entre imatges bitmap i vectorial, i saber-les adequar i utilitzar segons el context.
 10. Ser capaç de representar l’espai en 2D a partir del dibuix de planells tècnics que compleixin amb els requeriments propis del sector.
 11. Ser capaç de representar espais i/o objectes en 3D a partir de la parametritzacions necessàries.
 12. Ser capaç de generar peces gràfiques de compaginació bàsica, a partir de l’ús apropiat de la tipografia, la composició, l’arquitectura de la informació i l’ús d’imatges.
 13. Identificar estils visuals i tipologies de representació i associar-les amb les necessitats comunicatives del projecte o del context.
 14. Preparació tècnica per a l’ús i la producció física
 15. Conèixer les característiques i saber generar i utilitzar de manera òptima els diferents formats i extensions dels documents informàtics propis de cada programa.
 16. Conèixer les particularitats a tenir en compte a l’hora de preparar arts finals o arxius per a enviar a produir.
 17. Ser capaç de produïr i/o imprimir originals i maquetes.


Aquesta assignatura s’imparteix en: català i castellà

Les tutories es podran realitzar en: català i castellà.

Codi

105711

Crèdits

ECTS

Curs

Semestre

Matèria

Professorat
Llengües

Castellà Català

Continguts de l’assignatura

1. Introducció a la informàtica i l’entorn de treball

Hardware: Arquitectura interna; Perifèrics d’entrada i de sortida. Software: Sistemes operatius (Windows, OsX); Aplicacions orientades a disseny i especialitats del disseny. Personalització de l’entorn.

2. Representació d'espais i objectes

2.1. Representació d'espais en 2D (dibuix de planells) ⎯ AUTOCAD

L’àrea de treball. Control de l’espai i de les vistes. Eines de dibuix 2D. Eines de modificació del dibuix 2D. Eines de diferenciació i organització del dibuix 2D: Capes; Blocs i Biblioteques; Estils i Color. Acotació. Treball entre diversos fitxers. Copia / Exportació / Importació. Espai de treball i Espai d’impressió.

2.2. Modelat paramètric en 3D ⎯ SOLIDWORKS

L’espai de treball d’un programa paramètric 3D i la diferenciació amb altres programes. Introducció al croquis. Eines bàsiques del dibuix 3D: Extrusió; Tall; Revolució. La intenció i planificació del procés de disseny. L’assemblatge entre diferents parts de l’objecte: Relacions de posició; Visualització i color. La realització de planells a partir del modelat. Arxius, Exportació i Importació.

3. Tractament i creació d'imatges

3.1. Retoc i creació d'imatges de base bitmap ⎯ PHOTOSHOP

Possibilitats del programari. Aspectes bàsics de la interfície i l'àrea de treball. Visió general de les principals eines. Gestió i tipus de capes (capes de pixel, objectes intel·ligents, text, formes vectoritzades, ajustos o efectes). Eines de retoc. Ajustos de llum i color bàsics. Ajustos de perspectiva en imatges d'espais. Aplicació de text. Eines de dibuix (pinzells). Gestió del color: mostres i modes de color. Aplicació de text. Treball i generació d'imatges a partir de continguts de diferents arxius. Treball a partir de seleccions (eines de selecció). Màscares (de capa i de retall). Formats d'arxiu: característiques i usos dels formats bàsics (raw, jpg, tiff, png, gif, svg i psd). Verificació i ajust de mida, pes i resolució d'arxius. Ús i adaptació dels modes de color principals (RGB, CMYK, escala de grisos, mono/duotono, color indexat). Exportació de formats. Animació amb format Gif.

3.2. Creació d'imatges a partir de programes amb base vectorial ⎯ ILLUSTRATOR

Possibilitats del programari. Aspectes bàsics de la interfície i l'àrea de treball. Visió general de les principals eines. Dibuix a partir de línia i traç: dibuix, unió, separació, combinació. Aplicació, parametrització i ús de pinzells als traços. Dibuix a partir de taca. Dibuix a partir de formes geomètriques. Simplificació i abstracció de formes (icones). Combinació de formes i vectorització. Preparació d'arxius vectoritzats per a producció (tall o gravat). Treball amb capes. Ús del color: mostres, paletes gràfiques, modes de color. Treball amb text. Exportació d'imatges en diferents formats i resolucions per al seu ús en entorns digitals o per a impressió.

4. Maquetació i disseny de suports gràfics. Compaginació

4.1.Creació de documents gràfics i compaginació ⎯ INDESIGN Creació de documents gràfics simples a partir de text. Edició bàsica de text. Especificitats tipogràfiques i gestió tipogràfica. Creació de documents complexos (compaginació avançada). Jerarquia de la informació. Definició i aplicació d’estils de caràcter i de paràgraf. Guies i retícules. Pàgines mestres. Ús d’imatges. Preparació per a la impressió. Configuració d’arxius pdf. Empaquetat per a la impressió. Imposició d’un original per a impremta. Impressió i producció d'una maqueta.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Les sessions contemplen una part explicativa i demostrativa, que es combinarà amb una part pràctica assistida a classe, i finalitzarà amb l’execució autònoma dels corresponents exercicis en horari no presencial.

Activitats formatives

A classe es realitzaran activitats dirigides i supervisades que no tenen pes en la nota final.

Les activitats formatives que puntuaran seran les autònomes i consistiran en:

 1. Exercici/s de representació d’espais amb AUTOCAD (30%)
 2. Exercici/s de representació volumètrica amb SOLID (20%)
 3. Exercici/s de disseny gràfic (composició i ús tipogràfic) amb INDESIGN (25%)
 4. Exerici/s de tractament i creació d’imatges (25%)
 5. Tractament d’imatge en base bitmap amb PHOTOSHOP
 6. Creació d’imatges a partir de dibuix (Il·lustració) i vectorització d’imatges amb ILLUSTRATOR
 7. Aspectes tècnics vinculats a les imatges digitals

Avaluació

Sistema d’avaluació

S’avaluaran els Exercicis o Activitats formatives seguint els criteris indicats a la corresponent descripció així com la rúbrica de valoració.

Només s’avaluaran els exercicis que compleixin amb els requeriments d’entrega i es facin en els terminis establerts.

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

La revisió ordinària de les notes haurà de sol·licitar-se per correu electrònic.

Procés de reavaluació

El procés de reavaluació consistirà principalment en la reentrega d’exercicis prèviament avaluats i suspesos, o l’execució d’un exercici o examen si el professorat ho considera oportú. L’estudiant té la responsabilitat d’acordar amb el professorat els exercicis a revisar.

Les reentregues que no compleixin amb els requeriments tècnics i de presentació, ni s’entreguin a través de la tasca i el termini indicat, no s’avaluaran.

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A