EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Representació Informàtica d'Arquitectura i Interiorisme

Tractament de la imatge prèviament renderitzada o escanejada amb l’objectiu de millorar la seva visualització i compaginar la presentació final, ja sigui de manera estàtica o dinàmica. Ús dels entorns CAD, Photoshop, Power Point i Flash L’assignatura basa la seva raó de ser en l’anàlisi aprofundida de la imatge, estesa com a element comunicatiu representador de l’espai, amb totes les connotacions que aquest porta implícites.

Es donaran les eines i els recursos necessaris per tal que la imatge comuniqui allò que interessa a l’hora de presentar el projecte definitiu, el qual s’estudiarà detingudament i es desglossarà en totes les seves parts. S’explicaran els fonaments teòrics de la comunicació i la venta projectuals.

L’objectiu de l’assignatura consisteix en l’obtenció d’aquests coneixements en un entorn altament professionalitzador. En finalitzar l’assignatura l’alumne ha de ser capaç de crear imatges que representin de manera virtual l’espai que ha dissenyat i que comuniquin la seva intenció en tant que emissor. Es tindrà una visió interdisciplinària i de totes les fases del projecte. En aquest sentit es fomentarà l’autocrítica i l’autoexigència per tal que l’alumne exterioritzi tot el seu potencial creatiu.

Codi

200665

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Informàtica aplicada

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

És necessari haver cursat a segon curs la Informàtica aplicada al disseny d'espais i volums.

Continguts de l’assignatura

Bloc I

1. Introducció - Presentació del curs i organització de les classes. 2. Comunicació visual.

3. Representació de projectes. CAD.

Bloc II

4. Edició en Photoshop d’un delineat procedent de CAD

5. Representació d’espais virtual a partir d’una imatge existent. Photoshop.

Bloc III

6. Compaginació del projecte i Presentació Final

7. Síntesi i crítica final

Metodologia docent i activitats formatives

L’assignatura és clarament pràctica, si bé té una base teòrica. Las classes s’estructuren en dues parts: una vessant teòrica durant la primera sessió de la setmana, i una altra de pràctica durant la segona. Així, la sessió teòrica inclou el contingut base del tema a tractar durant la setmana i exercicis puntuals sobre la matèria explicada. La segona sessió setmanal és totalment pràctica, en el qual l’estudiant realitza un exercici orientat a assentar els coneixements explicats durant la sessió teòrica, així com a potenciar la seva creativitat i originalitat a l’hora de solucionar casos extrems i complexos. Aquestes pràctiques curtes es realitzen de manera individual, i en grup, depenent de l’activitat, amb l’objectiu de fomentar tant l’autocrítica i la superació personal, en el primer cas, com el treball en equip, la divisió de tasques i els debats, en el segon. Un cop apreses i dominades les eines i un cop s’hagi obtingut una base crítica al respecte de la temàtica de l’assignatura, es processa tota la informació obtinguda en la primera part del curs i es tramita de tal forma que l’objectiu final sigui l’obtenció d’una correcta, adequada i coherent presentació d’un projecte com a exercici final de l’assignatura, el qual els estudiants aniran realitzant per etapes (5 fases) durant tota la duració de l’assignatura.

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

L’avaluació és continuada, i es basa en el seguiment de les classes i la valoració de les 5 pràctiques proposades al llarg del curs, juntament amb un treball de curs com a culminació dels coneixements adquirits.

*Cal treure com a mínim un 4 en totes les parts de l’assignatura per poder participar de l’avaluació.

*Cal assistir al 80% de les classes per poder participar de l’avaluació. És a dir, que només es podrà faltar a 4 classes, justificades o no.

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

*Es reserven dues setmanes, a determinar, que s’intercalaran amb les ja esmentades, per preparar les representacions de les entregues de l’assignatura de Projectes.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A