Representació d’espais

L’assignatura basa la seva raó de ser en l’anàlisi aprofundida de la imatge, entesa com a element comunicatiu representador de l’espai, amb totes les connotacions que aquest porta implícites.

Es donaran les eines i els recursos necessaris per a comunicar de manera òptima el projecte, en totes les seves parts.

Objectius formatius

Obtenció de les competències en un entorn professionalitzador. En acabar l’assignatura l’estudiant ha de ser capaç de presentar projectes comunicativament viables i que segueixin els codis internacionals de representació tècnica. Es fomentarà l’autocrítica i l’autoexigència per tal que l’estudiant exterioritzi el seu potencial creatiu a l’hora de representar un projecte.

Informació

Codi
105737
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol