Representació d’espais

El dibuix com a eina principal de comunicació: Situada en un entorn professionalitzador, en aquesta asignatura estudiarem el principals sistemes de representació gràfica d’espais amb dos objectius: En el primer cas, a través de documentació gràfica técnica i detallada per transmetre de manera clara i precisa les intencions de projecte per la seva materialització i en el segon, s’explorarà de forma lliure i personal formas de representació on el dibuix mateix sigui el fí. Per mitjà de exemples i refencies tant contemporànies com de la història de la representació, reflexionarem sobre com el dibuix parla de nosaltres i quina és la direcció gràfica que defineix la nostra pràctica.

- Descarrega la guia docent

Informació

Codi
105737
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Idioma
Català
Espanyol