EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Representació d’espais

L’assignatura basa la seva raó de ser en l’anàlisi aprofundida de la imatge, entesa com a element comunicatiu representador de l’espai, amb totes le connotacions que aquest porta implícites.

Es d i representador de l’espai.

Es donaran les eines i els recursos necessaris per tal de comunicar de manera òptima el projecte, en totes les seves parts.

Objectius formatius

Obtenció de les competències en un entorn professionalitzador. En acabar l’assignatra l’estudiant ha de ser capaç de presentar projectes comunicativament viables i que segueixin els codis internacional de representació tècnica. Es fomentarà l’autocrítica i l’autoexigència per tal que l’estudiant exterioritzi el seu potencial creatiu a l’hora de representar un projecte.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català i castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català i castellà

Codi

105737

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

Cal tenir coneixements previs bàsics d’Autocad i Photoshop, així com haver cursat les corresponents assignatures de la Menció d’Espais.

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

L’assignatura és clarament pràctica, amb una base teòrica. Las classes s’estructuren en dues parts: una vessant teòrica durant la primera sessió de la setmana, i una altra de pràctica durant la segona. Així, la sessió teòrica inclou el contingut base del tema a tractar durant la setmana i exercicis puntuals sobre la matèria explicada. La segona sessió setmanal és totalment pràctica, en el qual l’estudiant realitza un exercici orientat a assentar els coneixements explicats durant la sessió teòrica, així com a potenciar la seva creativitat i originalitat a l’hora de solucionar casos extrems i complexos. Aquestes pràctiques curtes es realitzen de manera individual, i en grup, depenent de l’activitat, amb l’objectiu de fomentar tant l’autocrítica i la superació personal, en el primer cas, com el treball en equip, la divisió de tasques i els debats, en el segon.

Un cop apreses i dominades les eines i un cop s’hagi obtingut una base crítica al respecte de la temàtica de l’assignatura, es processa tota la informació obtinguda en la primera part del curs i es tramita de tal forma que l’objectiu final sigui l’obtenció d’una correcta, adequada i coherent presentació d’un projecte com a exercici final de l’assignatura, el qual els estudiants aniran realitzant per etapes (5 fases) durant tota la duració de l’assignatura.

Activitats formatives

Pràctica 1. Comunicació visual aplicada al disseny d’espais.

Realització d’un pla de comunicació visual.

Obtenció de la coherència i l’ordre necessaris per organitzar un projecte i dividir-lo en les seves respectives parts que sigui visualment comunicador de les estratègies plantejades.

Pràctica 2 . Representació de projectes. CAD.

Organització visual d’un projecte a partir de les seves fases i continguts.

Adquisició de l’agilitat mental necessària per comprendre quina és la millor manera de representar el disseny d’un espai per tal que aquest assoleixi la màxima comprensió i especificitat possibles.

Pràctica 3. Edició en Photoshop d’un delineat procedent de CAD.

Digitalització i edició d’un delineat.

Obtenció d’un espai amb profunditat partint d’un plànol en 2D. Comunicació i expressió dels punts claus del concepte projectual.

Pràctica 4. Representació d’espais virtual a partir d’una imatge existent. Photoshop.

Edició d’un renderitzat o d’una imatges existent per a l’obtenció d’un nou espai.

Creació d’un nou espai virtual a partir d’una imatge ja existent. Ús de les tècniques explicades a classe, així com foment de la creativitat i originalitat.

Pràctica 5. Modelatge en 3D amb Sketch Up

Creació d’un espai virtual per contextualitzar-lo en un entorn real.

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

No hi haurà revisió.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Per aprovar l’assignatura cal tenir aprovades tant les pràctiques com l’assistència i participació.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A