EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Recursos informàtics per al disseny

L’assignatura va dirigida a introduir l’alumne en el domini àgil i fiable de les eines informàtiques pròpies de l’àmbit del disseny, i més concretament de la representació.

Els objectius formatius són:

Codi

200642

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Informàtica

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

No hi ha prerequisits per a l’assignatura Recursos informàtics per al disseny, però es recomana haver aprovat les assignatures del 1r semestre.

Continguts de l’assignatura

1. Introducció a l’entorn informàtic

2. Compaginació: edició i tractament de text i imatge

Iniciació en l’ús del text i la imatge com a recursos per a la creació digital de peces gràfiques, a partir de l’aprenentatge de les funcionalitats bàsiques del principal programa professional de compaginació.

3. Creació i edició d’imatge

Creació i edició de diferents tipologies d’imatges (vectorials o bitmap -pixel-). Coneixement i control dels aspectes tècnics: mida, pes, modes de color, resolució, formats.

4. Representació d’espais en 2D

Dibuix d’espais en 2D a partir de la creació d’un planell com a recurs bàsic per a la representació arquitectònica.

5. Representació d’objectes i espais 3D

Representació d’objectes i espais en tres dimensions, tractament amb materials i altres efectes.

Metodologia docent i activitats formatives

La integració de coneixements teòrics i pràctics es realitzarà amb una explicació a l’inici de cada sessió on es presentaran els continguts i les tècniques amb les que assolir els objectius de cada sessió. Es realitzarà una introducció específica a cada programa informàtic en forma de seminari, aportant els coneixements i les eines que permetin a l’alumne continuar la formació amb pautes d’autoaprenentatge. Seguidament s’aplicaran els coneixements en una activitat formativa de durada variable. Cada activitat vindrà acompanyada de les explicacions pertinents. Les activitats podran ser desenvolupades durant el transcurs de la classe (activitats dirigides) o bé requerir treball autònom de l’alumne fora de l’aula (activitats supervisades i autònomes).

Distribució de les activitats formatives:

Distribució en funció del temari i els resultats d’aprenentatge:

3.2.. Imatge de base bitmap: edició fotogràfica
AD (52,5h) / CM (15h): 2.3
S (37.5h): 5.25
AS (15h): 2.5
AA(75h): 12.5

5.2. Representació d’espais (i objectes) en 3D
AD (52,5h) / CM (15h): 2.3
S (37.5h): 6.25
AS (15h): 2.5
AA(75h): 12.5

Avaluació

Aspectes generals de l'avaluació

Tipus d’avaluació

La nota final resultarà de l’avaluació contínua a través d’exercicis pràctics i/o exàmens de les diferents parts (programari informàtic) del temari. Cada exercici anirà acompanyat d’una descripció detallada i uns objectius clars. El pes aproximat de cada secció és:

Bibliografia i enllaços web

Compaginació, imatge base vectorial i base bitmap

Representació espais i objectes 2D i 3D

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A