Projectes 6 - Grup 3 GRUP MIXT 

En aquest grup de projectes –a què hem anomenat Grup Mixt– s’encararan els projectes, primer com a professionals del disseny i, després, com a professionals del disseny especialitzats en alguna o algunes de les estratègies de formalització pròpies del camp com l’objecte, la gràfica, l’espai o el servei; de la mateixa manera que s’incorporaran, si s’escau, estratègies provinents d’altres camps de coneixement.  


La particularitat d’aquest enfocament a l’hora de projectar rau en definir el punt d’entrada al projecte (briefing) a través de la investigació, i donar forma al punt de sortida (resultat) a través de l’experimentació. Aquest procediment obliga a aproximar-se al context amb més profunditat i detall (anàlisis de l’entorn: cultura, situació actual, moviments, tendències,...) i, alhora, permet no treballar amb formats preconcebuts i tancats sinó donar respostes concretes a necessitats / oportunitats / problemàtiques concretes. 

** Aquest grup de projectes neix de la necessitat d’agrupar aquells estudiants que volen aprendre a projectar fent servir l’objecte matèric com a estratègia (producte) i aquells que a priori no els és rellevant l’estratègia de formalització a utilitzar (cultura). Tot i així, s’ha elaborat una nova proposta que engloba i reequilibra els dos processos de què es partía per tal d’arribar a un punt intermedi de qualitat i que dona resposta a les expectatives inicials dels estudiants. 

Informació

Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Llengües
Català
Espanyol