Projectes 6 - Gràfic

L'objectiu de l'assignatura consisteix a inculcar una actitud davant el disseny basada en la curiositat, el pensament crític i la valentia per tal trobar nous camins trencant amb els cànons preestablerts del disseny.

Això s'aconseguirà a partir d'una metodologia que pretén trencar amb la dinàmica pragmàtico-funcional de solucionar projectes cap a un tipus de solucions basades en la investigació i l'experimentació gràfica. Sempre des de la pràctica, partint d'una idea i donant més importància al procés que al resultat final.

Els briefings buscaran fugir d'un objectiu convencional de comunicació comercial i funcionar més com un punt de partida per tal de generar un context fèrtil on poder desenvolupar projectes basats en l'experimentació.

Aquesta actitud és aplicable per a qualsevol tipologia de projecte i qualsevol disciplina de disseny, tot i que aquesta assignatura està centrada en la comunicació visual.

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo. A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Per considerar superada una assignatura, caldrà que s’obtingui una qualificació mínima de 5,0.

Una vegada superada l’assignatura, aquesta no podran ser objecte d’una nova avaluació.

Es considerarà “No Avaluable” (NA) l’estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d’aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències. En cas d’absència justificada, l’estudiant s’ha de posar en contacte amb el professor en el moment de la reincorporació per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

No es contemplen sistemes de reavaluació en els casos de les pràctiques externes, els TFG, i les assignatures / activitats formatives que, pel seu caràcter eminentment pràctic, no ho permeten.

Per participar a la reavaluació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.

Informació

Codi
105714
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Carlos Bermúdez
Guillem Casasús