Projectes 6 - Creació visual

L’assignatura vol obrir les portes del món audiovisual a l’alumnat.

Mitjançant el visionat i posterior anàlisis de múltiples exemples a classe, l’alumne anirà descobrint l’enorme ventall de possibilitats creatives que ens pot oferir l’audiovisual i algunes de les seves aplicacions al món del disseny.

Cada alumne/a tindrà la possibilitat de fer entre 2 i 3 peces curtes de lliure creació que finalment es podran projectar en públic.

Objectius d’aprenentatge

Referits a coneixements

  • Fonamentar els principis bàsics de la creació audiovisual i cinematogràfica.

Referits a habilitats, destreses

  • Dominar les eines i material tècnic per desenvolupar projectes audiovisuals.
  • Conèixer els processos i mètodes per a la producció audiovisual.
  • Ser capaços de produir peces audiovisuals de forma autònoma.

Referits a actituds, valors i normes

  • Aprendre a tenir una mirada pròpia i desenvolupar-la.
  • Comprendre el valor i potencial de l’audiovisual en el món d’avui i demà.

Informació

Codi
105714
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma