EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 6 - Espais

L'assignatura de Projectes 6 de Disseny d'Espais és l'avantsala al TFG de la menció.

És per això que s'exigeix un major detall en la resolució de projectes complexos de disseny d'espais, i mitjançant solucions al màxim nivell.

L'objectiu formatiu principal de l'assignatura és fomentar el desenvolupament d'un esquema cognitiu especialitzat que permeti al futur dissenyador d'espais adaptar-se a diferents situacions de la pràctica professional, interconnectant gran quantitat d'informació heterogènia (fruit de l'anàlisi de realitats complexes a fi de detectar els problemes d'ús) i estructurant-per donar solucions plausibles des del disseny.

Objectius formatius

La realització de projectes de disseny d'espai aportant solucions conceptuals, tècniques, formals, etc., a una demanda i d'uns requeriments de programa simulats.

Desenvolupar capacitats d'anàlisi, detectar els problemes de disseny i aportar solucions alternatives a fi d'avaluar la seva viabilitat social, tecnològica i econòmica.

Fomentar l'esperit de síntesi de continguts, considerant els seus requeriments tècnics, processos i costos als que haurà d'estar sotmès el projecte.

L'estudiant haurà de aconseguir capacitats d'exposició i raonament (de forma oral i escrita) dels resultats i conclusions projectuals del seu procés de treball.

Es desenvoluparan capacitats resolutives i es fomentarà la investigació de presa de decisions i la seva comunicació clara, lògica i efectiva.

Aquesta assignatura s’imparteix en: Castellà

Les tutories es podran realitzar en: Castellà, català, anglès

Codi

105714

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Llengües

Castellà

Prerequisits

Assignatura per a futurs Dissenyadors d'Espais que tinguin totes les assignatura projectuals prèvies del grau, aprovades.

Continguts de l’assignatura

L'assignatura, basada en el seu caràcter polièdric, pretén consolidar els aprenentatges adquirits amb anterioritat, en quant a metodologia i coneixements en la projectació. En aquest cas, es potencia el treball de projectes de caràcter efímer.

Es treballaran 3 projectes i un exercici previ en cadascun d’ells. L’objectiu és diversificar al màxim, tant la temàtica, com el context, com el procés de treball, als diferents projectes.

Programa

Espais efímers

Equipaments culturals

Espais escènics

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Anàlisi i explicació teòrica del tema a desenvolupar en el projecte.

Sessions crítiques de posada en comú i validació de les diferents solucions que es treballin.

Tot això mitjançant classes eminentment teòriques, classes de pràctiques de taller, classes de treball de camp i posada en escena, i assistència mensuals a conferències.

Activitats formatives

Classes magistrals teòriques i conferències

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Classes magistrals i debat en grups combinats.

Competències: CE1, CE2, CE20

Informació, documentació i presa de dades

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Treball de recerca de fonts, recollida d'informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa.

Competències: CB5, CE19, CT3, CT4

Elaboració de projectes

ECTS: 40%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: formulació de programes de disseny a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte. Treball autònom amb assistència als problemes que es plantegen en el desenvolupament del projecte, tant de tipus conceptual com tècnic. Correccions individualitzades i / o grupals.

Competències: CB2, CB4, CE2, CE8, CE10, CE11, CE21, CT9, CT6, CT10, CT13, CT14, CT15, CT19, CE20

Tecnologia

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Assistència en la resolució de les dificultats tecnològiques i constructives.

Competències: CE7, CE20, CT13

Representació i validació

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Assistència en la definició d'una correcta comunicació de la idea projectual.

Competències: CE5, CE6

Tutories

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Tutories de seguiment i correcció del projecte

Competències: CE1, CE2, CE8, CE10, CE20, CT9, CT10, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT19, CE20

Avaluació

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Presentacions individuals i col·lectives de la documentació i memòria del projecte, defensa oral del projecte, i ronda de valoracions

Competències: CB2, CB4, CE2, CE6, CE17, CT2

Activitats Dirigides

Classes magistrals teòriques i conferències: classes magistrals i debat en grups combinats

Resultats d'aprenentatge: CE2.2

Tecnologia: assistència en la resolució de les dificultats tecnològiques i constructives

Resultats d'aprenentatge: CE8.5, CE7.9, CE20.2

Representació: assistència en la definició d'una correcta comunicació de la idea projectual.

Resultats d'aprenentatge: CE10.5, CE8.5, CE7.9, CE5.2

Correcció de treballs: presentació de resultats, parcials i finals i ronda de valoracions

Resultats d'aprenentatge: CE6.3

Activitats supervisades

Tutories: tutories de seguiment i correcció del projecte

Resultats d'aprenentatge: CE17.2, CE1.8

Activitats Autònomes

Informació, documentació i presa de dades: treball autònom de recerca de fonts, recollida d'informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa

Resultats d'aprenentatge: CE1.8, CE2.2

Elaboració de projectes: treball autònom de formulació de programes de disseny i el seu desenvolupament a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte

Resultats d'aprenentatge: CE5.2, CE8.5, CE7.9

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l'estudiant. El professor farà un seguiment de l'evolució i dels progressos de l'alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l'adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites en detall en aquesta guia docent.

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes. El 70% de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini i en la defensa oral dels projectes. El 30% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. Dins d'aquest 30%, el 10% correspon a l'assistència.

L'assistència a classes és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny són presencials. En tractar-se d'una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial de les classes. No s'avaluarà l'estudiant que no hagi lliurat algun dels projectes, o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències. En cas que es pugui justificar la falta d'assistència l'alumne està obligat a notificar-ho al professor per acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l'absència.

Els estudiants que no presentin cap treball de curs, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No avaluable".

Les conferències i els tallers formen part de l'aprenentatge continuat.

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Anàlisi prèvia / Presa de dades / Adaptació al Briefing

Hores: 14h

Resultats d'aprenentatge: CE1.8, CE2.2, CE5.2, CE19.6, CE20.2

Conceptualització / Projecte / Idea / Desenvolupament Executiu

Hores: 39,5h

Resultats d'aprenentatge: CE5.2, CE7.9, CE6.3, CE8.5, CE10.5

Definició final del Projecte / Representació / Comunicació / Validació

Hores: 14h

Resultats d'aprenentatge: CE5.2, CE7.9, CE6.3, CE8.5, CE10.5, CE17.2, CE19.7, CE20.2

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Els estudiants que no presentin algun exercici de curs en temps i forma, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No presentat" a dit treball, havent de recuperar-lo al final del curs.

Els estudiants que no presentin cap exercici de curs en temps i forma, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No presentat", i no tindran dret a la revisió i reavaluació de l'assignatura.

Bibliografia i enllaços web

E I N A