Projectes 6

Mètode Lliure 

En aquesta assignatura es realitzarà una aproximació lliure al disseny dins de les opcions de disseny especulatiu, disseny experimental, disseny de serveis i disseny comercial. 

Disseny experimental posa èmfasi en les fases de testeig de processos i formalitzacions en la pràctica de projecte buscant múltiples solucions i afrontant-les de formes diferents. 

Disseny comercial se centra en el desenvolupament de projectes amb finalitat de venta seguint un paradigma problema-solució que s’integri dins de les dinàmiques de mercat vigent i contemporani. 

Disseny de serveis es basa en la planificació i organització de recursos per a la millora de l’experiència de l’usuari fent èmfasi en el desenvolupament estratègic del projecte. 

Disseny especulatiu posa èmfasi en el desenvolupament d’escenaris de futur i alternatius per realitzar projectes versemblants, i activar la capacitat crítica del disseny i del dissenyador/dissenyadora. 

L’estudiant haurà de triar dues de les tipologies anterior i desenvolupar-les en sintonia amb la temàtica proposada per l’equip docent. Durant les classes es duran a terme dos projectes a proposta de cada estudiant. 

Els continguts es relacionaran amb la temàtica proposada per l’equip docent. L’equip, de perfil multidisciplinar, s’encarregarà de generar l’aprenentatge a través de sessions de coneixement aplicat per a cada una de les disciplines del disseny —gràfic, espais, producte, cultura, creació visual—, així com les sessions orientades a la formació específica de l’estudiant per afrontar el següent pas en el seu currículum acadèmica: el TFG. 

- Guia docent Projectes 6 - Cultura del disseny

- Guia docent Projectes 6 - Disseny gràfic

- Guia docent Projectes 6 - Espais

Informació

Codi
105714
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Espanyol
Català