EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 5 - Producte

Assignatura Projectual en la qual l'alumne haurà de ser capaç de desenvolupar tècnicament i de manera viable, un producte de consum des de la seva conceptualització fins al prototipat.

Aquest procés partirà des d'una idea inicial pròpia de l'alumne, passant per diferents fases de desenvolupament bàsic, fins a arribar a un desenvolupament tècnic complet.

S'abordarà el projecte de disseny tenint en compte premisses d'usabilitat, fabricació, materials, ergonomia i processos productius.

Objectius formatius

Assignatura Projectual en la qual l'alumne haurà de ser capaç de L'objectiu formatiu principal de l'assignatura és fomentar el desenvolupament d'un esquema

cognitiu especialitzat que permeti a l'estudiant adaptar-se a diferents situacions,

característiques de la pràctica professional, interconnectant gran quantitat de

informacions heterogènies (fruit de l'anàlisi de realitats complexes a fi de

detectar els problemes d'ús) i estructurant-per donar solucions plausibles des

el disseny.

Codi

105713

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Castellà

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 5, pressuposen l'adquisició prèvia de les competències al nivell requerit en les assignatures projectuals de primer i segon curs, així com un maneig fluid del programari SolidWorks impartit a l'assignatura "infromàtica aplicada al disseny d'espai i volum "

Continguts de l’assignatura

FASE 1 - ANÀLISI

FASE 2 - PROJECTE BÀSIC

FASE 3 - DESENVOLUPAMENT TÈCNIC

FASE 4 - FABRICACIÓ MODEL

FASE 5 - COMUNICACIÓ I PRESENTACIÓ

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Tipus de Jornades:

Estructura general de les sessions: Teoria + revisió + practica

Activitats formatives

10%: Assistència a classe i participació

30%: Dossier procés de disseny.

Lliurables T1, 10%

Lliurables T2, 10%

Lliurables T3, 10%

40%: Projecte final (Lliurable T4)

10%: Presentació oral

10%: Prototip. (Lliurable T5)

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Es valoraran tant la qualitat conceptual, com el nivell de desenvolupament i la qualitat de la comunicació de cadascuna de les entregues realitzades.

70% d'assistència obligatòria per a poder ser avaluats.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Ser capaç de gestionar de manera òptima el temps i recursos disponibles. Es requeriran resultats exigents i es treballa amb terminis ajustats., De manera que es valoraran positivament treballs senzills però ben executats.

Tots els treballs s'hauran de lliurar a l'espai virtual: versió digitalitzada de tota la

Documentació.

Tots els Dossier en format A4 Apaïsat. Maquetació lliure. Arxiu .pdf. extensió

màxima 2MB

S'haurà de mostrar a classe el model funcional desenvolupat a escala 1: 1

S'entrega un dossier final amb fotografies del producte acabat

Bibliografia i enllaços web

Recursos

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A