EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 5 - Gràfic

Introducció de l’alumne en el món del disseny editorial, a través de continguts teòrics i pràctics. S’aportaran els coneixements necessaris per tenir una visió clara de les principals branques que formen aquesta àrea del disseny: llibres, revistes i diaris; es definiran les particularitats de cadascuna d’elles, l’origen, evolució i tendència actual.

S’explicaran també continguts teòrics específics de disseny editorial per tal de poder´los aplicar en la fase pràctica de l’assignatura. Entre d’altres, parlarem de conceptualització, tipografia, composició, direcció d’art i producció.

En la vessant més pràctica de l’assignatura, l’estudiant aprendrà a desenvolupar un projecte editorial passant per totes les seves fases, des de la inicial de conceptualització fins a la producció final.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català

Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà, anglès

Codi

105713

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Es recomana haver cursat les assignatures de Projectes de la menció de Disseny Gràfic.

Continguts de l’assignatura

BLOC I

Càpsules teòriques (20-40 minuts) que acompanyaran els projectes per tal que l’alumne tingui coneixements i referències sobre la matèria i pugui aplicar-los correctament en la part pràctica.

Dins aquest bloc es tractaran diversos temes, petites monografies explicades en suport pdf que quedaran a disposició de l’estudiant. S’aportaran referències bibliogràfiques, videos, recursos online, etc.

Alguns dels temes que es tractaran en aquest apartat seran:

Antecedents històrics

Aquest bloc ocuparà un 30% de les hores de classe de l’assignatura.

BLOC II

L’eix principal d’aquest bloc serà totalment pràctic, a partir de dos projectes un individual i un per parelles.

Aquest bloc ocuparà un 70% de les hores de classe de l’assignatura.

Projecte 1

Desenvolupament d’una revista en diferents fases:

Projecte 2

Realització d’una petita peça editorial a partir d’un text donat.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats Dirigides

Continguts teòrics

ECTS 20%

Resultats d’aprenentatge: CE3.14, CE5.3, CE6.4, CE9.5, CE9.6, CE9.7, CE9.8, CE9.9

Activitats Supervisades

Sessions de control (individuals i públiques)

ECTS 20%

Resultats d’aprenentatge: CE3.14, CE5.3, CE6.4, CE9.5, CE9.6, CE9.7, CE9.8, CE9.9

Activitats Autònomes

Projecte

ECTS 60%

Resultats d’aprenentatge: CE3.14, CE5.3, CE6.4, CE9.5, CE9.6, CE9.7, CE9.8, CE9.9

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Al llarg del semestre, hi haurà 3 sessions de control de projecte per poder fer un seguiment continu de l’evolució de l’estudiant. Hi haurà sessions individuals i col·lectives, en les quals es requerirà la participació de l’estudiant.

Tot i que hi haurà dues setmanes de reavaluació abans del tancament del semestre, per poder aprovar l’assignatura cal haver aprovat totes les avaluacions parcials (sessions de control) que es faran al llarg del mateix, ja que el sistema d’avaluació és continu. Tampoc podran aprovar l’assignatura aquells que no hagin asistit regularment a classe. L’avaluació és la suma d’ A, B, C, D i E:

A. Assistència a classe (més d’un 20% de faltes d’assistència suposa no poder ser avaluat pel professor, i per tant no superar l’assignatura. La llista només es passarà una vegada al començament de la classe, l’alumne que arriba tard ha de comunicar-ho al professor a final de classe, ja que si no, es considerarà falta.)

B. Actitut, interès, predisposició i assistència a classe = 10% de la nota

C.Sessions de control. Cada sessió de control es posarà una nota del 0 al 10. Aquestes notes, junt amb l’entrega del projecte acabat conformaran la nota del projecte 1 (d).

D. Entrega final del Projecte 1 = 70% de la nota

E. Entrega final del Projecte 2 = 20% de la nota

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Sessions de control

ECTS 20%

Resultats d’aprenentatge: CE3.14, CE5.3, CE6.4, CE9.5, CE9.7

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Escriure aquí

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

Recursos

Tipografia

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A