EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 5 - Espais

Després de la realització de projectes de disseny específics que s’ha realitzat a les assignatures Projectes 1,2 ,3 i 4, els estudiants poden optar novament a realitzar projectes que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau.

En el tercer curs es canvia l’exigència en l’abordament i aprofitament dels exercicis. S’exigeix major detall i es demana una complexitat de solucions al màxim nivell.

Objectius formatius

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies i estructurant-les per aportar idees i solucions plausibles des del disseny.

Són igualment objectius:


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català

Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà, anglès i francès.

Codi

105713

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Es recomana entendre l’assignatura desde l’experiència, buscant noves dinàmiques de projectació per tal de poder dissenyar desde l'imprevist. S’aconsegueix fàcilment amb una actitud oberta a les classes on cal projectar desde el joc.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

El treball en equip és una constant a l’assignatura, a més de realitzar alguns projectes amb grup, el debat entorn a l’evolució dels projectes és obert i compartit.

A banda de desenvolupar els projectes i exercicis, tant a dins com fora de l’aula, aquests es presentaran públicament.

Hi haurà referències i aportacions de projectes professionals externs vinculats amb la matèria de treball i es faran visites relacionades.

Es realitzaran conferències per part de dissenyadors, empreses, etc., juntament amb la resta d’assignatures de la menció, que posteriorment s’avaluaran a l’aula.

Activitats formatives

Activitats Dirigides

Classes teòriques: classes magistrals i debat en gran grup

ECTS: 5%

Resultats d'aprenentatge: CE1, CE2


Taller de tecnologia: assistència en la resolució de les dificultats tecnològiques i constructives

ECTS: 10%

Resultats d'aprenentatge: CE7


Taller de representació: assistència en la resolució de les dificultats de representació gràfica o en tres dimensions

ECTS: 10%

Resultats d'aprenentatge: CE5, CE6


Presentació de treballs: presentació de resultats, parcials i finals i ronda de valoracions

ECTS: 10%

Resultats d'aprenentatge: CE2, CE6, CE17

Activitats Supervisades

Tutories: tutories de seguiment i correcció del projecte

ECTS: 10%

Resultats d'aprenentatge: CE2, CE10, CE19, CT9, CT10, CT12, CT19

Activitats Autònomes

Informació i documentació: treball autònom de recerca de fonts, recollida d’informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa

ECTS: 10%

Resultats d'aprenentatge: CE19


Elaboració de projectes: treball autònom de formulació de programes de disseny i el seu desenvolupament a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte

ECTS: 45%

Resultats d'aprenentatge: CE19

Bibliografia i enllaços web

LLIBRES DE CONSULTA

Recursos

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Competència

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A