EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 5 - Cultura del disseny

Amb aquesta assignatura ens iniciarem en la proposta i creació de projectes a partir de les eines que les pràctiques artístiques, sociològiques i la investigació històrica ens poden proporcionar. Partint de l’anàlisi de les idees actualment existents sobre la naturalesa, els significats que li atorguem, les seves implicacions polítiques implícites i explícites o les pràctiques socials que hi duem a terme, plantejarem projectes que contribueixin a pensar-la i replantejar-la.

Aprendrem a identificar temes d’interès, investigar-los i a aportar-hi el nostre treball creatiu i crític. Per a això veurem com el disseny pot nodrir i nodrir-se d’altres àmbits de coneixement com són l’art, la sociologia i la història, ens aproparem al treball, metodologies i formats de creadors que es mouen en aquestes interseccions i treballarem per a convertir temes complexes en projectes factibles i coherents.

L’assignatura partirà de l’encàrrec d’un exercici de recerca i creació al voltant del parc de Collserola del que n’analitzarem les dimensions històriques, polítiques i simbòliques, les transicions dels espais semi-urbans i les seves formes d’ús. Analitzarem i criticarem constructivament els projectes dels companys per a convertir-los en una nova proposta creativa i, finalment, desenvoluparem projectes individuals per a presentar a convocatòries públiques de creació.

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català / Castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà, anglès

Codi

105713

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Continguts de l’assignatura

La construcció social de la naturalesa: ens aproparem a la idea de naturalesa des de diversos punts de vista com ara les dimensions ideològiques que amaga, l’evolució històrica de la manera com ens hi relacionem o les maneres com diferents cultures s’hi relacionen. Veurem d’a prop com diferents espais i organitzacions – jardins botànics, parcs urbans, espais d’oci a l’aire lliure, parcs naturals, reserves naturals, etc.- projecten diferents maneres d’entendre la naturalesa i li donen forma com a idea abstracta.

Entre el disseny, l’art, la sociologia i la història: Veurem què s’aporten aquests àmbits del coneixement els uns als altres, per a quines qüestions poden ser-nos útils i com poden matisar el nostre punt de vista.

Fonts d’informació, referents i articulació d’interessos personals i socials: Aprendrem a cercar informació i referents, documentar-nos i detectar qüestions d’interès que ens motivin per a generar un projecte personal. També veurem com utilitzar les fonts documentals de forma creativa.

Detecció de qüestions de treball i justificació conceptual: aprendrem a acotar els temes d’interès en oportunitats per a la nostra incidència, acció o intervenció i a treballar allò que hi podem aportar de forma justificada i coherent.

Metodologies de treball i formats: Ens informarem sobre diferents metodologies de treball i formats de projectes que ens puguin servir d’exemple per tal d’aprendre a plantejar la metodologia i format més convenient per a cada projecte.

Disseny i execució de projectes: Treballarem el plantejament de propostes realistes i factibles a la vegada que coherents amb la proposta conceptual així com les eines i competències bàsiques per a dur-los a terme.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

L’assignatura s'articula al voltant d’activitats dirigides (sessions teòriques, presentacions de creadors/visites), activitats supervisades (debats i sessions de valoració conjunta de projectes) i activitats autònomes (lectura, plantejament de projectes individuals).

Activitats formatives

Activitats Dirigides

Activitat: Sessions teòriques

Hores: 20%

Competències: CE1, CE2, CE3, CT12, CT13, CT14, CT15, CT19


Activitat: Presentacions de creadors i/o visites

Hores: 15%

Competències: CE1, CE2, CE3, CT12, CT13, CT14, CT15, CT19

Activitats Supervisades

Activitat: Debats i sessions de valoració conjunta dels projectes

Hores: 15%

Competències: CE1, CE2, CE17, CE19, CT6, CT13, CT14, CT15, CT19


Activitat: Exercicis de creativitat i anàlisi crítica en grup

Hores: 15%

Competències: CE1, CE2, CE3, CE4, CE7, CE8, CE17, CE19, CE20, CT6, CT13, CT14, CT15, CT19


Activitats autònomes

Activitat: Lectures de textos i visionat de pel·lícules

Hores: 15%

Competències: CE1, CE2, CE3, CT12, CT13, CT14, CT15, CT19


Activitat: Treball en els projectes individuals

Hores: 20%

Competències: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8, CE17, CE19, CE20, CT6, CT9, CT10, CT12, CT13, CT14, CT15, CT19

Activitats avaluables

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

L’avaluació d’aquesta assignatura serà continuada i no hi haurà proves d’avaluació final. La nota es distribuirà de la següent manera:

Activitat 1: Exercici creatiu a l’entorn del parc de Collserola (25%)

Activitat 2: Valoració crítica i redefinició de la proposta (activitat 1) d’un company (25%)

Activitat 3: Projecte individual relacionat amb la construcció social de la naturalesa (30%)

Assistència, participació als debats i treball a classe (20%)

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

L’alumne que malgrat haver seguit l’avaluació continuada no hagi obtingut la qualificació mínima de 5.0 haurà de tornar a entregar aquell o aquells treballs suspesos durant la setmana de recuperació, que no podran obtenir més d’un 6.0.

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A