EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 4 - Producte

L’assignatura respon a la conseqüent evolució del mètode i pràctica del projecte per al disseny de producte. Amb aquesta premis, es proposa que l’estudiant desenvolupi un projecte de disseny complet com a simulació d’un projecte real, on es posin en comú totes les competències adquirides en altres cursos, amb la finalitat de fomentar l’autonomia, rigor tècnic i identitat pròpia de cada dissenyador.

Enguany es treballaran dos projectes de disseny de producte. El primer, enfocat al sector de l’equipament domèstic: estudiant-ne el mercat actual, analitzant-lo i reflexionant sobre les necessitats latents del sector. El segon anirà orientat a un usuari o grup d’usuaris determinats. Així doncs, s’establirà el briefing del projecte a partir del conjunt de paràmetres que defineixen un target.

Ambdós projectes es podran realitzar tant en grup com individualment. No obstant això, la primera fase dels projectes serà grupal, i per tant, l’alumne haurà d’assumir rols dins del treball en equip. Es realitzarà un diagrama d’anàlisi d’usos i funcions del briefing preestablert, a partir del que es realitzarà una proposta de disseny específica. La segona part del projecte serà tractada des dels diferents punts de vista de producció que requereix el producte industrial.

Objectius formatius

Realització de projectes de producte aportant solucions conceptuals, tècniques, formals, etc. a partir d’una demanda i d’uns requeriments de programa simulats.

Desenvolupar capacitats d’anàlisis d’objectes, detectar-hi els problemes de disseny i aportar solucions alternatives a fi d’avaluar-ne la seva viabilitat social, tecnològica i econòmica. Fomentar l’esperit de síntesis de continguts, considerant-ne els seus requeriments tècnics, processos de fabricació i costos als que haurà d’estar sotmès el projecte.

L’estudiant haurà d’assolir capacitats d’exposició i raonament (de forma oral i escrita) dels resultats i conclusions projectuals del seu procés de treball. Es treballarà fomentant el treball en equip i tenint sempre en compte les aptituds per al diàleg amb els altres i l’assignació de rols dins l’equip de projecte. Es desenvoluparan capacitats resolutives i es fomentarà la recerca de presa de decisions.

L’objectiu formatiu de l’assignatura és treballar múltiples mètodes projectuals a fi que l’estudiant sigui capaç d’afrontar diferents requeriments de projecte mitjançant les competències adquirides durant el curs. Per finalment, proposar solucions estructurades a les demandes del programa a través d’un discurs i enfoc propis.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català / Castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català / Castellà / Anglès / Italià

Codi

106038

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

Contemplar l’assignatura de Projectes 4 com l’entorn adequat on fer convergir totes les competències adquirides en els cursos i assignatures realitzades anteriorment. Una plataforma de desenvolupament de projectes personal i pròpia de cada estudiant, que no només sigui útil per a establir un mètode de treball propi, sinó que fomenti l’anàlisi crítica de disseny i l’ús de recursos d’autoavaluació de projecte.

Continguts de l’assignatura

Definició de l’usuari. Saber extreure els patrons de perfil de manera que aquests serveixin d’orientació de disseny. Realitzar treballs d’etnografia que defineixin un target i estableixin hipòtesis de disseny per poder treballar amb un objectiu definit.

Anàlisi de marca. Investigar quines son la missió, els valors i la visió de disseny de la firma per a la qual dissenyarem, plasmar les conclusions i orientació de disseny que se'n deriva. Definir la seva identitat, les seves capacitats productives, a qui es dirigeix, què transmet el seu catàleg de producte, etc.

Desenvolupament del producte. Implementar de manera tangible les competències Sketching, maquetació i prototipatge, modelació 3D, realització d’imatges virtuals i expressió gràfica amb plànols, a fi de poder descriure el producte, el seu estil, els acabats, la gamma cromàtica, la ergonomia, i saber-ne explicar el seu funcionament i composicions que permet.

Aprofundir en els processos d’industrialització. Definir la totalitat dels elements dels quals està compost el producte, el seu sistema de assemblatge, entendre el cicle de vida del projecte que sestà plantejant i paral·lelament, detallar-ne les textures i acabats dels materials emprats.

Treballar la comunicació del projecte a través de notes de premsa que incloguin reflexions i motivacions de disseny però que destaquin també aquells elements que aporten singularitat i identitat pròpia al producte.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Classes taller on es combinen teoria i pràctica.

La fase d’exploració de projecte inclou en gran mesura processos de lideratge i motivació d’equips. Formació i coordinació d’equips per tal d’afrontar un objectiu comú.

Per a la generació d’idees, s’aplicaran tècniques que fomenten el repartiment de rols, la definició de conceptes i la fragmentació de problemes com a mètodes d’anàlisi i exploració de projectes.

Desenvolupament del projecte per mitjà de maquetes volumètriques. Execució de múltiples maquetes de producte que aportin a l'alumne la informació necessària per tal de poder avaluar el seu projecte i elaborar taules de conclusions al respecte. L’objectiu és que l’estudiant reforci la seva capacitat d’avaluació, anàlisi i de desenvolupament del producte, a partir de testejar els seus propis dissenys.

Exploració del producte: definició constructiva a través de plànols públics. Anàlisi funcional, ergonomia, components i funcionament, visualització, sistemes de producció, industrialització, visió de negoci, llenguatge i comunicació.

Selecció i avaluació conjunta dels resultats obtinguts. Acordar un criteri de selecció que satisfaci les necessitats descrites prèviament a l’inici del projecte, i concloure si el resultat obtingut s’adreça a l’usuari prèviament establert.

Activitats formatives

Avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en aquesta guia docent.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes. El 70 % de la nota correspon al nivell d'execució, presentació de la documentació que es determini i a la defensa oral dels projectes. El 30% de la nota correspon al seguiment i la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

L’assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny son presencials. En tractar-se d’una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial de les classes.

La nota final de l’assignatura correspon a la mitja entre els projectes realitzats durant el semestre.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Els estudiants que suspenguin el taller, hauran de presentar-se obligatòriament a la prova de recuperació dels projectes suspesos. La recuperació de l’assignatura es realitzarà al final del mateix semestre.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A