EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 4 - Processos i aplicacions de disseny d'espais

Després de la realització d’un mínim de 2 projectes de disseny específics que s’ha realitzat a l’assignatura Projectes 1 i 2 de segon, els estudiants poden optar novament a realitzar projectes que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

En el tercer curs es canvia l’exigència en l’abordament i aprofitament dels exercicis. S’exigeix major detall i es demana una complexitat de solucions al màxim nivell.

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Són igualment objectius:

Codi

200937 - 1

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 4, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs i algunes al nivell de Projectes 1 i 2 de segon curs i Projectes 3 de tercer curs, amb les següents restriccions:

  • Cal haver cursat Interiorisme domèstic i comercial o Disseny d’elements urbans: el banc i l’escala per escollir Disseny d’habitatge o Intervencions Urbanes.

Continguts de l’assignatura

Projectes d’Interiors II pretén consolidar els aprenentatges adquirits amb anterioritat, quant a metodologia i coneixements en la projectació. Aquest aprenentatge no s’assoleix, a diferencia d’altres assignatures, sense un seguiment continuat de l’assignatura. Es valorarà especialment l’assistència i participació. Les conferències i els tallers formen part de l’aprenentatge continuat, d’una assignatura bassada en el seu caràcter multidisciplinar. Assolir l’assignatura implicarà assistència, participació i entrega dels exercicis complerts, amb les entregues parcials pertinents, totes elles obligatòries.

Descripció dels 2 exercicis

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes. El 60% de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini i a la defensa oral dels projectes. El 40% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. Dins aquest 40%, el 10% correspon a l’assistència.

L’assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny son presencials. En tractar-se d’una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial de les classes. No s’avaluarà l’estudiant que no hagi entregat tots els projectes i/o prova final, o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver-ne justificat les absències. En cas de que es pugui justificar la falta d’assistència l’alumne està obligat a notificar-ho al professor per tal d’acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l’absència.

Els estudiants que no presentin cap treball de curs, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de “No avaluable”.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Competència

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals.

E I N A