EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 4 - Gràfic

La interacció de l'ésser humà amb els diferents suports tecnològics creix sense parar, i amb ella la cerca de sistemes d'interacció que permetin obtenir experiències eficients i positives. L'èxit o no dels sistemes d'interacció passa per entendre correctament com els usuaris i la tecnologia es comuniquen entre si.

Per a això és necessari entendre les jerarquies i funció de totes les disciplines relacionades amb el Disseny de la Interacció, com l'Experiència d'Usuari (UX), Usabilitat, Accessibilitat i disseny de la Interfície d'Usuari (UI).

Els dissenyadors d'interacció busquen crear relacions comprensibles i coherents entre usuaris i productes o serveis: ordinadors, dispositius mòbils, wearables… etc.

Objectius formatius

 1. Submergir-se en els conceptes principals que prenen part en el disseny de la Interacció (IxD): Usabilitat, accessibilitat, UX+UI
 2. Planejar i desenvolupar un projecte interactiu tenint en compte totes les variables i metodologies UX/UI
 3. Formalitzar el projecte mitjançant eines de prototipat on es puguin posar a prova la interacció i usabilitat d'aquest sistemes.

Aquesta assignatura s’imparteix en: català, castellà

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà o anglès

Codi

106038

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català Castellà

Continguts de l’assignatura

El programa de l'assignatura es basa en l'estudi del Disseny de la Interacció i les seves principals variables (UX/UI) mitjançant la realització d'un projecte d'un sistema interactiu des de zero.

L'elecció de la naturalesa i objectiu del sistema interactiu és lliure, podent adoptar diferents formats: web, app, punt d'informació, wearable… etc.

Temari teòric

 1. Disseny de la Interacció
 2. UX
 3. UI
 4. Metodologia de projectes interactius
 5. Eines de prototipat: Adobe XD

Fases del projecte

 1. Definició i objectius del sistema interactiu
 2. Creació de marca del sistema: naming, identitat
 3. Estudi d'Usuaris
 4. Escenaris d'ús
 5. Funcional
 6. Prototipat de baixa resolució
 7. UI
 8. Prototipat d'alta resolució
 9. Disseny del prototip interactiu final

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Contingut teòric

 1. Presentacions i explicacions sobre:
 2. Disseny de la Interacció
 3. Experiència d'Usuari
 4. Metodologia de projectes en sistemes interactius
 5. Prototipado en Adobe XD
 6. Test d'usuari

Desenvolupament pràctic

 1. Visualització de projectes reals
 2. Desenvolupament de projecte
 3. Presentacions públiques de treballs
 4. Crítica de treballs presentats

Activitats formatives

Activitats dirigides

Classes teòriques.

Activitats supervisades (40%)

Tutories de seguiment dels projectes.

Activitats autònomes (60%)

Informació i documentació

Elaboració del projecte

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Assistència a classe: 20%

Participació i interacció de l'alumne: 20%

Projecte: 60%

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

Recursos

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A