EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 4 - Espais

A l’assignatura Projectes 4 s’estudiaran dos àmbits dins del disseny d’espais. El primer es centrarà en el disseny de l’habitatge, analitzant cadascuna les estances i programa d’usos de la llar. La segona temàtica estudiarà l’àmbit hoteler i específicament el disseny d’una habitació d’hotel.

Objectius formatius

L’objectiu de l’assignatura és dotar l’estudiant d’una visió global del projecte de disseny d’espais i que adquireixi les habilitats necessàries per portar a terme un projecte a partir de l’anàlisi del programa d’usos, de l’estudi de l’organització i distribució de l’espai i de com es representa un projecte de disseny.

Codi

106038

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Professorat
  • Sílvia Santaeugènia
Llengües

Prerequisits

Per a seguir correctament l’assignatura és important haver adquirit els coneixements projectuals bàsics de disseny i els coneixements informàtics aplicats al disseny d’espais i volum estudiats a les assignatures dels cursos anteriors.

Continguts de l’assignatura

L’aprenentatge s’articularà a través d’activitats i projectes tant individuals com col·lectius i a través de contingut complementari teòric/pràctic aplicat directament al disseny dels espais analitzant solucions conceptuals, formals i tècniques del projecte de disseny de l’habitatge i de l’habitació d’hotel.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

L’assignatura és bàsicament projectual i anirà acompanyada de sessions teòriques, on es demana la participació de l’alumne, i que recolzen les temàtiques que es van tractant. A l’inici de cada àmbit d’estudi hi haurà sessions introductòries al tema a desenvolupar, ja siguin de caràcter teòric o tècnic, per tal d’anar integrant els coneixements al projecte a treballar.

Al llarg del curs s’anirà fent un seguiment directe dels treballs que s’estan desenvolupant i al finalitzar cada exercici es faran unes sessions crítiques avaluadores i de debat a classe on cada alumne exposarà el contingut del seu treball.

Un cop al mes hi haurà una part de la sessió dedicada a una conferència relacionada amb el disseny d’espais on participaran tots els alumnes de la menció. L’assitència a les conferències és obligatòria.

Activitats formatives

L’estudiant realitzarà quatre projectes o exercicis relacionats amb els diferents àmbits d’habitar l’espai. Els primers dos exercicis es centraran en l’àmbit domèstic i els dos següents en l’àmbit hoteler.

El primer projecte és centra en l’estudi i anàlisi dels àmbits de l’habitatge de cuinar, menjar, rentar, emmagatzemar i la cambra de bany. Amb aquest exercici es vol familiaritzar l’estudiant amb els paràmetres ergonòmics i perceptius de l’espai.

El segon projecte és un projecte individual i l’estudiant ha de projectar un habitatge de 40 m2, aplicant els coneixements adquirits al primer exercici.

El tercer projecte es realitza en grup, és de ràpida execució i el punt de partida és l’anàlisi del client, en aquest cas una empresa hotelera, per estudiar-ne les característiques específiques que acabaran definint la identitat de l’espai, els criteris d’ ambientació i la tira de materials del projecte de disseny.

El quart exercici és individual i consisteix en projectar una habitació d’hotel. L’objectiu d’aquest projecte és que l’estudiant desenvolupi un projecte de disseny complert des de la recerca inicial fins a la presentació final com a simulació d’un projecte real.

L’alumne lliurarà un breu treball relacionat amb la temàtica de cadascuna de les conferències mensuals de la menció i que s’avaluarà dins de l’apartat participació de l’alumne a l’aula.

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

*

Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències d’aquesta assignatura que seran avaluades mitjançant la presentació dels projectes amb una memòria escrita i la seva defensa oral.

Als criteris d’avaluació general es tindrà en compte el següent: la participació activa de l’alumne a les classes, el lliurament dels treballs en les dates assenyalades i l’assistència. Quant als treballs, es valorarà l’adequació del projecte al programa d’usos, l’organització i distribució dels espais, l’ambientació general del projecte, la tria coherent de materials i el correcte grafiat i dibuix dels plànols.

Proporcionalment cadascun dels quatre treballs a lliurar representa el 20% de la nota final, el 10% correspon a l’assistència i el 10% restant a la participació activa de l’alumne.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A