EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 4 - Cultura del disseny (Grup 3)

Què passa quan la tipografia deixa de ser un contenidor invisible i destaca al servei de la literatura? El disseny pot reforçar els significats originals del text literari? És factible una narrativa conscient dels elements formals de la pàgina impresa? Tiponarrativa? Literatura gràfica?? Narrativa paratextual???

Aquesta assignatura interdisciplinària, entre el disseny gràfic i la literatura, alterna sessions teòriques i pràctiques per tal que comprenem les convencions que defineixen l’objecte llibre i poguem transformar-les, creativament, en favor de l’obra literària.

Per preguntar-nos què pot fer el disseny per la literatura, estudiarem casos i posarem a prova tots aquells recursos que han volgut subvertir les pautes formals que caracteritzen el mitjà editorial (en especial al camp de la narrativa).

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català

Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà i anglès

Codi

106038

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Professorat
  • Víctor Garcia Tur
Llengües

Català

Prerequisits

És preferible que l’alumnat tingui uns coneixements mínims de tipografia. No és obligatori que hagi cursat “Informàtica aplicada al disseny de text” però sí que estigui familiaritzat amb l’ús d’InDesign o equivalent.

Continguts de l’assignatura

Bloc 1: How to do things with books.

Bloc 2. ¡Paratexto lo serás tú!

Bloc 3. On no hi ha sang no es fan botifarres.

Bloc 4. Las gafas del cerca.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Les activitats s’organitzen en tres categories: dirigides, quan es tracti de contingut teòric que el docent proporciona a l’alumnat; supervisades, aquelles en què es treballa i es discuteix en grup; i autònomes, quan els projectes es desenvolupin individualment.

Activitats formatives

Activitats dirigides: classes teòriques.

ECTS: 30%

Activitats supervisades: tutories obertes, valoracions conjuntes, recerca i debat en grup.

ECTS: 35%

Activitats autònomes: conceptualització i desenvolupament de projectes.

ECTS: 35%

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació específics de cada un dels treballs de curs seran concretats en la descripció detallada de cada exercici i debatuts a classe amb els estudiants.

L’avaluació serà continuada. La nota es repartirà de la següent manera:

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

Competències específiques

Competència

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A