EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 4 - Cultura del Disseny

En aquesta assignatura ens iniciarem en la proposta i creació de projectes a partir de les eines que les pràctiques artístiques, sociològiques i la investigació històrica ens poden proporcionar. Partint de l’anàlisi de les idees actualment existents sobre la naturalesa, els significats que li atorguem, les seves implicacions polítiques implícites i explícites o les pràctiques socials que hi duem a terme, plantejarem projectes que contribueixin a pensar-la i replantejar-la.

Aprendrem a identificar temes d’interès, investigar-los i a aportar-hi el nostre treball creatiu i crític. Per a això veurem com el disseny pot nodrir i nodrir-se d’altres àmbits de coneixement com són l’art, la sociologia i la història, ens aproparem al treball, metodologies i formats de creadors que es mouen en aquestes interseccions i treballarem per a convertir temes complexes en projectes factibles i coherents.

L’assignatura partirà de l’encàrrec d’un exercici de recerca i creació al voltant del parc de Collserola del que n’analitzarem les dimensions històriques, polítiques i simbòliques, les transicions dels espais semi-urbans i les seves formes d’ús. Analitzarem i criticarem constructivament els projectes dels companys per a convertir-los en una nova proposta creativa i, finalment, desenvoluparem projectes individuals per a presentar a convocatòries públiques de creació.

Objectius formatius:

Codi

200937 - 2

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Català Castellà

Continguts de l’assignatura

La construcció social de la naturalesa: ens aproparem a la idea de naturalesa des de diversos punts de vista com ara les dimensions ideològiques que amaga, l’evolució històrica de la manera com ens hi relacionem o les maneres com diferents cultures s’hi relacionen. Veurem d’a prop com diferents espais i organitzacions – jardins botànics, parcs urbans, espais d’oci a l’aire lliure, parcs naturals, reserves naturals, etc.- projecten diferents maneres d’entendre la naturalesa i li donen forma com a idea abstracta.

Entre el disseny, l’art, la sociologia i la història: Veurem què s’aporten aquests àmbits del coneixement els uns als altres, per a quines qüestions poden ser-nos útils i com poden matisar el nostre punt de vista.

Fonts d’informació, referents i articulació d’interessos personals i socials: Aprendrem a cercar informació i referents, documentar-nos i detectar qüestions d’interès que ens motivin per a generar un projecte personal. També veurem com utilitzar les fonts documentals de forma creativa.

Detecció de qüestions de treball i justificació conceptual: aprendrem a acotar els temes d’interès en oportunitats per a la nostra incidència, acció o intervenció i a treballar allò que hi podem aportar de forma justificada i coherent.

Metodologies de treball i formats: Ens informarem sobre diferents metodologies de treball i formats de projectes que ens puguin servir d’exemple per tal d’aprendre a plantejar la metodologia i format més convenient per a cada projecte.

Disseny i execució de projectes: Treballarem el plantejament de propostes realistes i factibles a la vegada que coherents amb la proposta conceptual així com les eines i competències bàsiques per a dur-los a terme.

Metodologia docent i activitats formatives

L’assignatura s’articularà al voltant d’activitats dirigides (sessions teòriques, presentacions de creadors/visites), activitats supervisades (debats i sessions de valoració conjunta de projectes) i activitats autònomes (lectura, plantejament de projectes individuals).

Activitats dirigides

Activitat: Sessions teòriques
Hores: 20%
Competències: CE1, CE2, CE3, CT12, CT13, CT14, CT15, CT19

Activitat: Presentacions de creadors i/o visites
Hores: 15%
Competències: CE1, CE2, CE3, CT12, CT13, CT14, CT15, CT19

Activitats supervisades

Activitat: Debats i sessions de valoració conjunta dels projectes
Hores: 15%
Competències: CE1, CE2, CE17, CE19, CT6, CT13, CT14, CT15, CT19

Activitat: Exercicis de creativitat i anàlisi crítica en grup
Hores: 15%
Competències: CE1, CE2, CE3, CE4, CE7, CE8, CE17, CE19, CE20, CT6, CT13, CT14, CT15, CT19

Activitats autònomes

Activitat: Lectures de textos i visionat de pel·lícules
Hores: 15%
Competències: CE1, CE2, CE3, CT12, CT13, CT14, CT15, CT19

Activitat: Treball en els projectes individuals
Hores: 20%
Competències: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8, CE17, CE19, CE20, CT6, CT9, CT10, CT12, CT13, CT14, CT15, CT19

Avaluació

L’avaluació d’aquesta assignatura serà continuada i no hi haurà proves d’avaluació final. La nota es distribuirà de la següent manera:

Procediments de recuperació: L’estudiant que malgrat haver seguit l’avaluació continuada no hagi obtingut la qualificació mínima de 5.0 haurà de tornar a entregar aquell o aquells treballs suspesos durant la setmana de recuperació, que no podran obtenir més d’un 6.0.

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

La programació de l’assignatura pot patir canvis per adaptar-se a les necessitats dels estudiants i a les possibles visites a espais i creadors.

Activitats d’aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

CE19.6 Formular un anàlisis de disseny que condueixi a un programa d’actuació a partir de la recollida de dades quantitatives i qualitatives, tests experimentals, entrevistes i interpretació de dades preexistents.

CE19.7 Avaluar críticament els resultats i la eficiència del projecte a partir dels objectius definits per el programa utilitzant l’anàlisi comparatiu amb la realitat preexistent.

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A