Projectes 3 - Producte

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és dotar l'estudiant d'una visió global del projecte i especialment una maduresa projectual en les fases inicials del disseny de producte com ara l'anàlisi del context al voltant del producte, la conceptualització i el projecte bàsic.

És fonamental entendre l'heterogeneïtat del projecte de disseny, els diferents enfocaments possibles i aproximacions metodològiques en funció de sector, la tipologia del projecte, de client o de l'usuari.

Per a això s'abordaran diferents eines i tècniques que permetin abordar la definició del projecte, l'elaboració d'una proposta de valor, la seva implementació en un producte tangible, així com la seva comunicació.

Els coneixements impartits s'orientaran a tècniques d'anàlisi de context, d'anàlisi de l'usuari i dels stakeholders vinculats al projecte, processos creatius, de conceptualització i proposta de valor, mètodes de resolució de problemes, eines de validació de projectes, tècniques de comunicació i introducció a components tècnic-formals del projecte de disseny.

Part del contingut s'orientarà a fomentar la cultura del disseny i de l'empresa, l'esperit crític de l'estudiant i la generació d'una identitat pròpia com a dissenyador.

El curs s'articularà a través de dos projectes, cadascun d'ells vinculat a un sector específic del disseny de producte i amb la possibilitat que l'estudiant abordi el projecte des d'enfocaments diferents. Els punts de partida per a cada projecte seran també diversos perquè els estudiants potenciïn la seva capacitat d'adaptació a diferents entorns projectuals.

L'objectiu de l'assignatura és dotar l'estudiant d'una visió global del projecte i especialment una maduresa projectual en les fases inicials del disseny de producte com ara l'anàlisi del context al voltant del producte, la conceptualització i el projecte bàsic.

És fonamental entendre l'heterogeneïtat del projecte de disseny, els diferents enfocaments possibles i aproximacions metodològiques en funció de sector, la tipologia del projecte, de client o de l'usuari.

Per a això s'abordaran diferents eines i tècniques que permetin abordar la definició del projecte, l'elaboració d'una proposta de valor, la seva implementació en un producte tangible, així com la seva comunicació.

Els coneixements impartits s'orientaran a tècniques d'anàlisi de context, d'anàlisi de l'usuari i dels stakeholders vinculats al projecte, processos creatius, de conceptualització i proposta de valor, mètodes de resolució de problemes, eines de validació de projectes, tècniques de comunicació i introducció a components tècnic-formals del projecte de disseny.

Part del contingut s'orientarà a fomentar la cultura del disseny i de l'empresa, l'esperit crític de l'estudiant i la generació d'una identitat pròpia com a dissenyador.

El curs s'articularà a través de dos projectes, cadascun d'ells vinculat a un sector específic del disseny de producte i amb la possibilitat que l'estudiant abordi el projecte des d'enfocaments diferents. Els punts de partida per a cada projecte seran també diversos perquè els estudiants potenciïn la seva capacitat d'adaptació a diferents entorns projectuals.

Objectius formatius

Els objectius formatius se centren a dotar l'estudiant d'una capacitat d'anàlisi i que sigui capaç de sintetitzar la informació recollida per a la detecció d'oportunitats de producte, com per a la seva formalització i execució a dissenys tangibles, amb una aportació de valor clara en funció dels objectius i abast marcat en el projecte.

És fonamental també que els estudiants desenvolupin eines de validació del projecte en les seves etapes més inicials.

Es treballaran diferents mètodes projectuals perquè l'estudiant sigui capaç d'afrontar diferents tipologies de projectes.

Es fomentarà el treball en equip per abordar diferents rols dins d'un context projectual, així com la presa de decisions.

En l'àmbit comunicatiu es buscarà dotar l'estudiant d'una seguretat i capacitat d'expressar els valors més importants del seu projecte en funció de l'audiència, mitjançant diferents eines visuals i de síntesi.

Informació

Codi
106037
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
1
Professorat
Llengües
Espanyol