EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 3 - Gràfic

L’estudiant realitzarà exercicis, projectes i encàrrecs reals des de diferents àmbits del disseny gràfic: ús de la tipografia, direcció d’art, tractament visual de dades i processos, sistemes d’identitat i packaging. L’assignatura, amb un enfoc professionalista, dóna importància significativa a les idees i la formalització d’aquestes com a eina per a un disseny gràfic efectiu.

Objectius formatius

Aquesta assignatura pretén que l’alumne entengui l’encàrrec en els projectes de disseny gràfic per tal que pugui aportar solucions a les necessitats de comunicació. L’objectiu és desenvolupar un procés de treball efectiu per realitzar projectes de disseny gràfic i treballar amb atenció al detall en els acabats i en els arguments de presentació.

Aquesta assignatura s’imparteix en: català i castellà

Les tutories es podran realitzar en: català i castellà

Codi

106037

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Professorat
  • Pilar Gorriz
Llengües

Castellà Català

Continguts de l’assignatura

És una assignatura de caràcter pràctic. Es realitzaran encàrrecs de comunicació visual de ràpida execució i projectes més complexos i extensos pel que fa a les seves necessitats de comunicació. Es treballarà amb: l’ús de la tipografia, direcció d’art, tractament visual de dades i processos, sistemes d’identitat i packaging.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Durant l’assignatura es treballaran metodologies específiques per entendre i generar propostes gràfiques basades en conceptes. L’objectiu és que l’alumne adquireixi una dinàmica de treball efectiva a l’hora de realitzar projectes de disseny.

A l’inici de cada encàrrec s’analitzaran referents concrets relacionats amb la temàtica del projecte per tal que l’alumne aporti propostes diferenciades i/o innovadores.

Els encàrrecs es treballen des del briefing fins a la presentació. Les correccions i comentaris es realitzaran de forma grupal a classe projectant les propostes, generant opinió i debat.

Activitats formatives

Comunicar sense paraules (10%)

A partir d’una metodologia desenvolupada a classe i un exercici per entendre i generar imatges en base a conceptes, s’encarregarà una imatge il·lustrativa que interpreti els continguts d’un article d’opinió.

Workshop/taller (10%)

Impartit per un dissenyador extern. En aquest taller es treballaran eines i recursos per estimular processos creatius. Es realitzaran exercicis curts, teòrics i pràctics amb temes com: la semàntica dels objectes, conceptes concrets i conceptes abstractes i valors expressius de la imatge.

Col·lecció editorial (10%)

A partir d’una metodologia exposada a classe i centrada en el disseny de portades es proposa dissenyar una col·lecció editorial. Es treballaran dues propostes diferenciades.

Trofeus/diplomes pels premis Time Out (10%)

Disseny dels trofeus/diplomes pels Premis Time Out Barcelona atenent a les pautes corporatives de la publicació. Encàrrec real a partir d’un briefing exposat a classe per un responsable de comunicació de Time Out. Les propostes escollides per votació a classe, es presentaran al client.

Infografia (10%)

Disseny de dues propostes d’infografia diferenciades a partir d’uns continguts concrets.

Packaging (10%)

Encàrrec on es proposa dissenyar la gràfica per a 3 envasos d’una gamma de productes a partir d’un briefing i uns continguts concrets. Es treballaran dues propostes diferenciades.

Imatge gràfica per un esdeveniment cultural 1: Concepte (20%)

Encàrrec a partir d’un briefing real exposat a classe per part d’un membre de l’empresa o institució que gestiona l’esdeveniment. La primera part del projecte es centra en conceptualitzar i dissenyar la imatge gràfica. Es treballaran dues propostes diferenciades.

Imatge gràfica per un esdeveniment cultural 2: Aplicacions (20%)

A partir del concepte i la formalització escollida a la primera part del projecte, es declinarà la imatge a les necessitats del briefing en diferents formats i suports digitals i impresos.

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Cada encàrrec s’avaluarà amb una nota numèrica en base a 10. Idea (40%), formalització (30%) i presentació (30%).

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Al tractar-se d’una assignatura pràctica no es permet l’entrega de projectes durant la setmana de revisió indicada al calendari lectiu. Les revisions i reentregues es realitzaran durant el transcurs de l’assignatura quan ho indiqui la professora.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Les entregues estan previstes en fases i és necessari realitzar-les en el temps marcat en el programa per poder superar l’assignatura.

L’alumne coneixerà la qualificació de cada entrega final transcorreguts 3 / 5 dies de la data de lliurament prevista en el programa.

Els treballs lliurats fora de termini es penalitzen amb un 6 de nota màxima.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A